Робоча програма навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the discipline "Project financing" specialty 072 «Finance, banking and insurance»

Downloads

Downloads per month over past year

06-03-84 Заячківська, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the discipline "Project financing" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

[img] Text
RP-06-03-84 Проектне фін.pdf

Download(331kB)

Abstract

Дисципліна «Проектне фінансування» засвоєнню знань з теорії та практики організації проектного фінансування в Україні. У розвинених країнах ключовою тенденцією проектного фінансування є використання всього обсягу джерел і методів фінансування інвестиційних проектів із залученням широкого кола фінансових інструментів, які пропонує світова практика. Основна перевага такого підходу полягає в пошуку найефективнішої ресурсної моделі проекту. Аналіз інвестиційних проектів є складовою процесу управління інвестиціями. Він дає інформаційну базу (у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту) для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку його інвестування, постійного моніторингу реалізації. Універсальні знання й методи управління інвестиційними проектами дають змогу вирішувати такі завдання: визначати цілі проекту; формувати його обґрунтування; структурувати проект (відокремлювати підцілі, підпроекти, черги, етапи); визначати фінансові потреби і джерела його фінансування; добирати постачальників, підрядчиків та інших виконавців (на основі торгів і конкурсів); готувати й укладати контракти; розраховувати кошторис і бюджет проекту; визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації; контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації. Навчальний матеріал дисципліни «Проектне фінансування» викладається в десяти темах, які об’єднанні у двох змістових модулях. Дисципліна включає базові теми, які формують систему знань щодо розуміння суттєвості та специфіки проектного фінансування в Україні на сучасному етапі; дослідження, обґрунтування інвестиційних проектів; впровадження інвестиційних проектів. Вивчення програми курсу «Проектне фінансування» сприятиме використанню на практиці набутих студентами навичок та знань для успішного вирішення проектних завдань та можливість фінансування інвестиційних проектів, при якому джерелом обслуговування боргових зобов'язань є грошові потоки, які генеруються проектом. Discipline «Project financing» to master the knowledge of the theory and practice of project financing in Ukraine. In developed countries, the key trend in project financing is the use of all sources and methods of financing investment projects with the involvement of a wide range of financial instruments offered by world practice. The main advantage of this approach is to find the most efficient resource model of the project. Analysis of investment projects is part of the investment management process. It provides an information base (in the form of a project as a specially designed investment plan or the results of the project examination) for decision-making on the inclusion of the project in the investment portfolio, the beginning of its investment, constant monitoring of implementation. Universal knowledge and methods of investment project management allow to solve the following tasks: to define the goals of the project; to form its substantiation; structure the project (separate subgoals, sub-projects, queues, stages); identify financial needs and sources of funding; select suppliers, contractors and other contractors (based on tenders and competitions); prepare and conclude contracts; calculate the budget and budget of the project; determine the terms of the project and develop implementation schedules; control the project implementation process and adjust its implementation plan. The study material of the discipline «Project financing» is presented in ten topics, which are combined in two content modules. The discipline includes basic topics that form a system of knowledge on understanding the materiality and specifics of project financing in Ukraine at the present stage; research, substantiation of investment projects; implementation of investment projects. Studying the program of the course «Project financing» will promote the practical use of skills and knowledge acquired by students to successfully solve project problems and the ability to finance investment projects, in which the source of debt service is cash flows generated by the project

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-03-84, проектне фінансування, інвестиційний проект, project financing, investment project
Шифр: 06-03-84
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 72 Фінанси, банківська справа та страхування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Фінансів та економіки природокористування
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 12:57
Last Modified: 09 Sep 2020 08:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18096

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year