Робоча програма навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the Discipline "Philosophy of law" specialty 262 «Law enforcement activities»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-11 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the Discipline "Philosophy of law" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

[img] Text
07-05-11,1.pdf

Download(202kB)

Abstract

Формування нової правової реальності, поступове звільнення її від ідеологічних міфів і догм потребує глибокого філософськораціоналістичного осягнення морально-правового поля, системи цінностей та методів її дослідження. Кризовий період розвитку нашого суспільства, суперечливе, розірване духовне життя, поширення морального та правового нігілізму, руйнування однієї системи цінностей і становлення іншої, нової, що ґрунтується на плюралістичних засадах, відкриває нові можливості становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і духовних перспектив. На сьогодні є вкрай необхідно досліджувати такі невід’ємні складові частини філософії права, як правову онтологію, філософськоправову антропологію, правову гносеологію, правову аксіологію. Основою філософії права як навчальної дисципліни є філософія права як наука, рівень її розвитку, школи, які склалися. Філософія права як навчальна дисципліна має забезпечити ряд дидактичних завдань – не тільки передачу студенту, слухачу певну сукупність знань, але й вироблення навиків і вмінь працювати із правовою інформацією, адекватно оцінювати правові факти і явища, робити правильний прогноз їх розвитку та впливу на соціальну дійсність та навпаки – оцінювати і визначати вплив соціальної дійсності на правове регулювання, правотворчість, правозастосовчу діяльність тощо. The formation of a new legal reality, the gradual release of it from ideological myths and dogmas requires a profound philosophical and rationalist comprehension of the moral and legal field, a system of values and methods for its study. The crisis period of the development of our society, the cross-cutting, broken spiritual life, the spread of moral and legal nihilism, the destruction of one system of values and the formation of another, based on pluralistic principles, opens up new opportunities for the development of universal values orientations and du Cold perspectives. Today it is extremely necessary to study such integral components of the philosophy of law as legal ontology, philosophical and legal anthropology, legal epistemology, legal axiology. The basis of the philosophy of law as a discipline is the philosophy of law as a science, the level of its development, the school that has developed. Philosophy of law as a discipline should provide a number of didactic tasks - not only transferring a certain set of knowledge to a student, a student, but also developing skills and abilities to work with legal information, adequately assess legal facts and phenomena, make the correct forecast of their development and influence on social reality, and on the contrary - to assess and determine the impact of social reality on legal regulation, law-making, law enforcement activities, etc

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-11, філософія права, природне право, позитивне право, правосуб’єктивність, правотворчість, форми буття права, philosophy of law, natural law, positive law, legal personality, lawmaking, forms of existence of law
Шифр: 07-05-11
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 30 Jun 2020 07:31
Last Modified: 05 Jul 2020 20:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18380

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year