Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування на мові JAVA» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Комп`ютерні технології)» за спеціальністю 015 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Java programming" specialt 015 "Vocational education (Computer technology)"

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-72 Шроль, Т. С. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування на мові JAVA» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (Комп`ютерні технології)» за спеціальністю 015 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Java programming" specialt 015 "Vocational education (Computer technology)". [Робочі програми]

[img] Text
04-05-72,1.pdf

Download(312kB)

Abstract

Дисципліна «Програмування на мові Java» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль спеціаліста в області розробки програмного забезпечення. Зокрема, дисципліна покликана сформувати у студентів компетентності, необхідні для ефективного використання мови Java при розробці прикладного програмного забезпечення, розв‘язування практичних обчислювальних задач на комп’ютері. Програмою дисципліни передбачається вивчення інструментів, основних концепцій мови, різних стилів програмування. Особлива увага приділяється об’єктно-орієнтованому програмуванню, колекціям для виконання різних операцій над об’єктами, багатопотоковому програмуванню. Розглядаються особливості Java 8 та відлагодження програми із використанням спеціалізованих IDE. Викладання навчальної дисципліни «Програмування на мові Java» забезпечить такі результати навчання:  розуміти основні структурні особливості представлення інформації, розробляти документацію, використовуючи відповідні мовленнєві засоби, основні структурні особливості представлення інформації у письмовому вигляді, з використанням систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій українською та іноземними мовами  розуміти теорію побудови та володіти сучасними методами проектування, розробки та використання розподілених інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі створення, концепція апаратних і програмних рішень), методологією прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій.  застосовувати методи прийняття рішень для відшукання оптимальних розв’язків конкретної прикладної задачі.  застосовувати розуміння принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміння їх застосовувати під час здійснення програмування складних програмних систем. The discipline "Java in programming" is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of software development. In particular, the discipline is designed to form in students the competencies necessary for the effective use of Java in the development of application software, solving practical computational problems on a computer. The program of the discipline provides for the study of tools, basic concepts of language, different styles of programming. Particular attention is paid to objectoriented programming, collections for performing various operations on objects, multithreaded programming. Features of Java 8 and program debugging using specialized IDEs are considered Teaching the discipline "Java programming" will provide the following learning outcomes:  understand the main structural features of information presentation, develop documentation using appropriate means of speech, the main structural features of information presentation in writing, using systems, products and services of information technology in Ukrainian and foreign languages;  understand the theory of construction and have modern methods of design, development and use of distributed information systems (architecture, structure and main tasks of creation, the concept of hardware and software solutions), methodology for making optimal decisions about software, algorithms, procedures and operations;  apply decision-making methods to find the optimal solutions to a specific application problem;  apply an understanding of the principles of structural programming, modern procedural-oriented languages, basic data structures and the ability to apply them in the implementation of programming of complex software systems

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-72, інструментальні середовища програмування, Eclipse, IntelliJ IDEA, Java 8, JDK, Java SDK, JVM, структурне програмування, функціональне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, структури даних, механізми управління, багатопотоковість, графічні інтерфейси, programming tools, Eclipse, IntelliJ IDEA, Java 8, JDK, Java SDK, JVM, structured programming, functional programming, object-oriented programming, data structures, controls, multithreading, graphical interfaces
Шифр: 04-05-72
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 15 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп'ютерних технологій та економічної кібернетики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 Jul 2020 16:20
Last Modified: 09 Jul 2020 16:32
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18447

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year