MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION

Downloads

Downloads per month over past year

Skalski, Dariusz and Kowalski, Damian and Grygus, Igor and Nesterchuk, Natalia (2020) MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) (6). pp. 64-75.

[img] Text
Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk (1.)zax.pdf

Download(584kB)

Abstract

Зірки спорту створюють дуже сильне та довготривале ставлення до спорту, домагаючись успіху, але також дають особистий приклад бути дуже публічними людьми із заданим іміджем. Це свідчить про великий вплив на поведінку прихильників та соціальних груп, що ототожнюють спортсменів. Ненавмисне створення ставлення та особисте життя спортивної зірки, що веде далеко не здоровий спосіб життя, спричиняє негативний вплив на суспільство, але позитивні зразки та приєднання до кампаній, орієнтованих на здоров'я, приносять високу соціальну та культурну користь. Проблема стосується використання добавок та бустерів, які допомагають швидше спалювати жир та нарощувати м’язову масу. Також серйозною проблемою є те, що молоді люди, які починають свій спортивний шлях, бажаючи вразити інших, вирішують споживати речовини різного походження. Вони вживають незаконні добавки, які часто закінчуються трагедією. Незважаючи на дуже поширені дії, які інформують про шкідливий вплив вживання цих небезпечних наркотиків, молодь та іноді спортсмени до них тягнуться. Люди, які приймають ці речовини, намагаються таким чином уникнути проблем. Вони навіть не розуміють, що залежні. Наслідки можуть бути трагічними, і багато молодих спортсменів втратили свою кар’єру через наркотики та алкоголь. Фізичне виховання відіграє роль повідомлення, яке орієнтоване на створення правильного набору поглядів та установок, передачу пов’язаних з ним повідомлень, а також загартовування екологічних стимулів та набуття навичок та вмінь, які разом визначають поведінку людини стосовно його фізичних (тілесних) характерів. Практично всім нам доводиться займатися фізичною культурою у своєму житті – займаючись спортом, активно відпочиваючи або відвідуючи заняття з фізкультури. Він ототожнюється з урахуванням фізичної підготовленості та здоров'я, прагненням до правильної постави тіла та правильного психофізичного розвитку. Фізична культура сильно пов’язана з мораллю, оскільки вона видима в усіх формах фізичної культури. Нині велику роль у шкільній освіті відіграє медична освіта, яка реалізується на окремих навчальних етапах. Завдяки цьому вже в школі ми можемо виробити звичку дбати систематично про власне здоров'я та приймати рішення про активну участь у фізичній культурі. Фізична підготовка вже мала велике значення для первісних людей, оскільки вони повинні були бути сильними, придатними, здоровими, стійкими до хвороб та мінливого клімату. Багато вчених цікавились спортом та фізичною культурою. Початки фізичного виховання в Європі слід віднести до Стародавньої Греції.

Title in English

MORAL PROBLEMS IN CONTEMPORARY PHYSICAL CULTURE AND HEALTH EDUCATION / PROBLEMY MORALNE WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE FIZYCZNEJ A EDUKACJA ZDROWOTNAa

English abstract

The stars of the sport create very strong and lasting attitudes towards sport by being successful, but also give a personal example of being very public people with a given image. This indicates a great impact on the behavior of sup-porters and social groups identifying with the athletes. Creating attitudes unintentionally and the private life of a sports star that is far from a healthy lifestyle causes a negative impact on society but positive patterns and joining health-oriented campaigns brings high social and cultural benefits. In the modern world, we are increasingly reaching for products that complement our daily diet. The problem concerns the use of supplements and boosters that help faster fat burning and building muscle mass. Also, serious problem is that young people who start their sports journey, wanting to impress others, decide to consume substances of different origin. They reach for illegal supplements, which often ends in tragedy. Despite very widespread actions that inform about the harmful effects of using these dangerous drugs, young people and sometimes athletes reach for them. People who take these substances try to escape problems in this way. They don't even realize they're addicted. The effects can be tragic and many young athletes have lost their careers through drugs and alcohol. Physical education plays the role of a message, which is focused on creating the right set of attitudes and attitudes, the transmission of messages associated with it, as well as hardening for environmental stimuli and acquiring skills and abilities that together determine the behavior of a person in relation to his physical (bodily) characters. Almost all of us have to deal with physical culture in our lives – playing sports, actively relaxing or attend-ing physical education classes. It is identified with attention to physical fitness and health, striving for the correct body posture, and proper psychophysical development. Physical culture is strongly associated with morality because it is visible in all forms of physical culture. Nowadays, health education, which is implemented at individual educational stages, plays a big role in school education. Thanks to this, already at school we can develop the habit of caring system-atically for our own health and decide on active participation in physical culture. Physical fitness was already of great importance to primitive people, because they had to be strong, fit, healthy, resistant to diseases and a changing climate. Many scholars were interested in sport and physical culture. The beginnings of physical education in Europe should be traced to ancient Greece. / Gwiazdy sportu tworzą bardzo silny i trwały stosunek do sportu, odnosząc sukcesy, ale także dają osobisty przykład bycia bardzo publicznymi ludźmi o danym wizerunku. Wskazuje to na duży wpływ na zachowanie kibiców i grup społecznych identyfikujących się ze sportowcami. Niezamierzone kreowanie postaw, a życie prywatne gwiazdy sportu dalekiej od zdrowego stylu życia, wywiera negatywny wpływ na społeczeństwo, ale pozytywne wzorce i przyłączanie się do kampanii prozdrowotnych przynosi duże korzyści społeczne i kulturowe.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: професійний спорт, оздоровча освіта, фізична культура, мораль, professional sport, health education, physical culture, morality, sport zawodowy, edukacja zdrowotna, kultura fizyczna, moralność
Бібліографічний опис: Moral problems in contemporary physical culture and health education / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchu // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation) : наук. журн. НУВГП. - Рівне : НУВГП, 2020. - № 6. - С. 64-75.
Subjects: Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)
Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) > 2020
Видання університету > Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) > 2020 > №6
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 11 Dec 2020 14:56
Last Modified: 11 Dec 2020 14:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19262

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year