ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЖИВАННЯ ІХТІОФАУНИ У РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. КОНЦЕПЦІЯ НАУКИ «РИЗИКОЛОГІЯ»

Downloads

Downloads per month over past year

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкошовець, О. В. and Войтишина, Д. Й. and Gryb, Y. and Sondak, V. and Volkoshovetz, O. and Voityshyna, D. (2018) ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЖИВАННЯ ІХТІОФАУНИ У РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. КОНЦЕПЦІЯ НАУКИ «РИЗИКОЛОГІЯ». РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ (2). pp. 7-29.

[img] Text
7. ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЖИВАННЯ ІХТІОФАУНИ...zax.pdf

Download(2MB)

Abstract

Мета. Виявити джерела появи ризиків у водних басейнах та наслідки від їх формування для довкілля та іхтіофауни. Розробка концептуальних основ еколого‐економічної та соціальної науки «ризикологія». Методика. В ході роботи використовувались узагальнені результати іхтіоекологічних дослідження та контрольних ловів риб у зимувальних ямах гідрографічної мережі рівнинної частини території України, зокрема басейну р. Дніпро в середній течії: рр. Трубіж, Удай; рр. Стир, Іква, руслові водосховища Хрінницьке (р. Стир), Млинівське (р. Іква); рр. Горинь, Случ, Басівкутське на р. Устя (п.п. р. Горинь); Шацькі озера в басейні р. Прип’ять. Результати. Накопичена за тисячоліття післяльодовикового періоду органічна маса в довкіллі є стабілізатором клімату і, одночасно, використовується у господарській діяльності: грунти, запаси прісної питної води, лісові насадження, осушені болота, корисні копалини, річкові екосистеми — первинні комірки синтезу органічної речовини, погіршена якість води, стічні води тощо. Все це рани на тілі живої планети. Ніхто не знає, до якої межі порушена мегаекосистема може відтворюватись, який рівень протидії можливий з боку довкілля. Негативні наслідки господарського використання природних багатств спостерігаються вже сьогодні. Разом з кліматичними та геофізичними чинниками, парниковий ефект викликає зміни теплового балансу Землі, впливає на формування кількості вуглекислого газу та кисню в атмосфері, призводить до зміни кліматичних поясів, вимирання чутливих до забруднення видів флори та фауни, дефіциту прісної питної води. Наукова новизна. Розглянута концепція формування ризиків у водних екосистемах природного та антропогенного походження. Обгрунтована необхідність опрацювання наукового напряму «ризикологія» у розвитку ноосферології ― науки про гармонізацію природокористування за сучасних умов, з можливістю прогнозу непердбачуваних наслідків для довкілля від господарської діяльності людини. Практична цінність. Концепція ноосфери як планети розуму вимагає появи і утвердження науки «ризикологія» для створення загальнодержавних норм і регламентів сучасної поведінки людини у довкіллі, з метою збереження свого середовища існування та мешкання.

Title in English

FORMATION OF RISKS OF FISH FAUNA SURVIVAL IN ECOSYSTEMS OF RIVER BASINS OF UKRAINE. THE CONCEPT OF THE SCIENCE “RISKOLOGY”

English abstract

Purpose. To detect the sources of the appearance of risks in water basins and consequences from their formation for environment and fish fauna. Development of conceptual foundations of environmental‐economic and social science “riskology”. Methodology. During the work, we used general ichthyological studies and results of monitoring fish surveys in wintering grounds of the hydrographic network of the lowland part of Ukranian territory including Dnieper River basin in the middle part: Trubizh, Udai; Styr, Ikva, channel reservoirs: Khrinnytske (Styr River), Mlynivske (Ikva River); Goryn, Sluch, Basivkutske on the Ustia River (a right tributary of the Goryn River); Shatsky lakes in the Prypiat River basin. Findings. A mass of organic susbatnce accumulated for thousand years of the postglacial period is a stabilizer of climate and at the same time is used in economic activity – soils, reserves of drinking water, forest ranges, drained wetlands, mineral deposits, river ecosystems, as primary cells of organic substance synthesis, water quality, sewage waters. All these are wounds of the living planet. No one knows to what extent the mega‐ecosystem is discturbed, what level of resistance is possible from the environment. Negative consequences of the economic use of natural resources are already observed today. Together with climatic and geophysical factors, the greenhouse effect causes changes in the heat balance of the Earth, affects the formation of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere, causes changes in climatic zones, extinction of flora and fauna species sensitive to pollution, and shortage of drinking water. Originality. A concept of the formation of risks in aquatic ecosystems of natural and anthropogenic origin has been examined. The article justifies the necessity for the advance of research area “riskology” in the development of the noospherology – a science on the harmonization of nature management under current conditions, with the possibility of predicting unpredictable consequences to the environment from human activities. Practical value. The development of the concept of the noosphere as a planet of mind requires the emergence and approval of the science of "riskology" for the creation of national standards and regulations for modern human behavior in the environment for the preservation of its habitat and existence.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ноосфера, іхтіофауна, іхтіоекосистема, кризові ситуації, оцінка ризиків, екологічне нормування, екоекономіка, економічні збитки, noosphere, fish fauna, ichthyological ecological system, crisis situations, risk assessment, environmental regulations, ecoeconomy, environmental losses
УДК: 597‐19:[574.4:504.455](477)
Бібліографічний опис: Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки «Ризикологія» / Й. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовець, Д. Й. Войтишина // Рибогосподарська наука України. - 2018. - № 2. - С. 7-29.
Subjects: За напрямами > 09 - Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції > 0902 - Рибне господарство та аквакультура
За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 06 Sep 2021 10:57
Last Modified: 06 Sep 2021 10:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21067

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year