РОЛЬ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ТЮТЮНУ З КОМПЛЕКСОМ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК

Downloads

Downloads per month over past year

Глюдзик-Шемота, М. Ю. and Hliudzyk-Shemota, M. Yu. (2021) РОЛЬ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ТЮТЮНУ З КОМПЛЕКСОМ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 25-36.

[img] Text
Глюдзик_Шемота М.Ю. (1).pdf

Download(198kB)

Abstract

У статті наведено результати досліджень ролі мінливості для отримання високопродуктивних сортів тютюну з комплексом господарсько-цінних ознак. Забезпечення високого рівня продуктивності досягається шляхом поліпшення технічних показників та продуктивності тютюнової сировини у селекційній практиці, фундаментальну роль відведено вивченню мінливості та успадкування цінних господарських ознак при гібридизації. Узагальнено, що виявлення нових та рідкісних мікроознак, безпосереднє використання мутантів із набором цінних ознак у вигляді господарсько-цінного вихідного матеріалу, скорочення селекційного процесу можливе завдяки організованій селекції високопродуктивних сортів тютюну. У статті наголошено, що цілеспрямоване вивчення колекційного матеріалу дозволяє селекціонерам використовувати все різноманіття цінних ознак в селекційному процесі. Тому актуальним є здійснення безперервного скринінгу генетичних ресурсів колекції тютюну, що дозволить щорічно формувати цінний генофонд ознак для селекційної практики. Автором також акцентовано, що нині прослідковується наступна тенденція: задля забезпечення одержання високоякісного насіння в достатній кількості особливості вирощування насіння тютюну обумовлені як енергетичними, так і неймовірними економічними витратами. Автором проаналізовано розвідки, що стосуються сучасного етапу селекційної роботи з тютюном. Зроблено висновки, що дороговказом нині є створення конкурентоздатних сортів, які б описувалися як високоврожайні, скоростиглі та у повній мірі були адаптивними до мінливих ґрунтово-кліматичних умовах України. Відповідно повсюдного поширення набуває дилема добору біотипів з високим стабільним генетичним потенціалом продуктивності та якості насіння, здатних спадково протистояти несприятливим факторам довкілля. Зазначено, що для зменшення можливості втрати цінних ліній, за наявності великої кількості подібних за біометричними критеріями рослин, постає необхідність застосування додаткових маркерів відбору, на основі яких суттєво зменшиться вибірка та будуть виокремлені більш цін- ні форми.

Title in English

ROLE OF VARIABILITY IN OBTAINING HIGH-YIELD TOBACCO VARIETIES WITH THE COMPLEX OF ECONOMICALLY VALUABLE FEATURES

English abstract

The article presents the results of research on the role of variability for obtaining highly productive tobacco varieties with a complex of economically valuable features. Provision of high level of productivity is achieved by improvement of technical characteristics and productivity of tobacco raw material in breeding practice, the fundamental role is given to the study of variability and inheritance of valuable economic traits in hybridization. It is reviewed that detection of new and rare micro traits, direct use of mutants with set of valuable traits as economically valuable source material, reduction of breeding process, all the above is possible due to organized breeding of highly productive tobacco varieties. The article notes that targeted study of collection material allows breeders to use all the diversity of valuable traits in the breeding process. Therefore, it is relevant to conduct continuous screening of genetic resources of tobacco collection, allows forming valuable gene pool of traits for breeding practice every year. The author also emphasized that now the following tendency is traced: to ensure obtaining of high-quality seeds in sufficient quantity, peculiarities of cultivation of tobacco seeds are caused by both energy and incredible economic costs. The author analyzed the intelligence concerning the current stage of breeding work with tobacco. It was concluded that the pointer is now the creation of competitive varieties, which were described as high-yield, early maturing and fully adaptive to changing soil and climatic conditions of Ukraine. According to the ubiquitous distribution acquires the dilemma of selecting biotypes with high stable genetic potential for productivity and seed quality, capable of inheritance to withstand adverse environmental factors. It has been noted that to reduce the possibility of loss of valuable lines in the presence of a large number of biometrically similar plants, there is a need for additional selection markers, based on which the sample will be significantly reduced, and more valuable forms will be isolated.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: селекція; високопродуктивні сорти; тютюн; сорти; урожайність; економічна ефективність; мінливість; selection; high-yielding varieties; tobacco; varieties; yield; economic efficiency; variability
УДК: 631.527:631.53.02:524.7
Бібліографічний опис: Глюдзик-Шемота М. Ю. Роль мінливості для отримання високопродуктивних сортів тютюну з комплексом господарсько-цінних ознак / М. Ю. Глюдзик-Шемота // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 2(94). - С. 25-36.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 09 Nov 2021 11:53
Last Modified: 09 Nov 2021 11:53
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22042

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year