ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

Downloads

Downloads per month over past year

Lappo, V. V. and Soichuk, R. L. and Akimova, L. M. and Лаппо, В. В. and Сойчук, Р. Л. and Акімова, Л. М. (2022) ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ. Information Technologies and Learning Tools (88/2). pp. 103-114.

[img] Text
Сойчук Р.Л. Акімова Л.М._2022 DIGITAL TECHNOLOGIES OF SUPPORT 1.pdf

Download(324kB)

Abstract

У статті розглядається проблема пошуку нових засобів формування духовних цінностей студентів університету. Була зроблена спроба довести, що інформаційно-комунікаційні технології можуть бути залучені до освітнього процесу не лише як освітнє забезпечення, а й як засіб духовного виховання. Зазначається, що гуманізація освітнього процесу набуває практичного характеру у випадку спеціально організованого спілкування, яке створюється викладачами на лекціях, семінарах, практикумах, академічних конкурсах, науково-практичних конференціях, виставках творчих робіт, тематичних днів й т. ін. Звернуто увагу на те, що у студентів слід формувати інтерес до інформаційно-комунікаційних технологій, які містять інформацію, здатну збагатити духовний світ особистості. Провідна роль у згаданому процесі належить вихователю студентської групи. Серед Інтернет-технологій, що мають значний освітній вплив, слід зазначити цифрові бібліотеки, віртуальні музеї та Інтернет-версії освітніх каналів, соціальні мережі та вебсайти закладів освіти, котрі зорієнтовані на активізацію різних форм та методів взаємодії викладачів та студентів, внаслідок чого відбувається формування та розвиток провідних рис особистості, які зумовлюють духовну оригінальність та утверджують моральний імператив особистості. Подається характеристика форм організації процесу прищеплення духовних цінностей за основними ознаками. З’ясовано, що розвиток квінтесенції духовної цінності майбутніх фахівців повинен бути організований у трьох сферах: засвоєння знань про духовні, моральні, естетичні цінності; самопізнання та самовдосконалення; участь у суспільно значущій діяльності. Автори підкреслюють, що ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій можлива у разі дотримання ряду освітніх умов та підтверджують, що задля формування духовних цінностей студентів необхідне створення цілісної системи освіти.

Title in English

DIGITAL TECHNOLOGIES OF SUPPORT THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF STUDENTS

English abstract

The article deals with the problem of finding new means of spiritual values of university students. An attempt was made to prove that information and communication technologies can be involved in the educational process, not only as educational supply, but also as a means of spiritual education. It is noted that the humanization of the educational process becomes practical in the case of specially organized communication, which is created by teachers at lectures, seminars, workshops, academic competitions, scientific and practical conferences, exhibitions of creative works, thematic days, etc. It is noted that students should be formed with interest to information and communication technologies that contain information capable to enrich the spiritual world of the individual. The leading role in the mentioned process is given to the tutor of a student group. Among the internet technologies that have significant educational influence, there should be pointed out digital libraries, virtual museums and the Internet versions of educational channels, social networks and websites of educational institutions which are focused on activating different forms and methods of interaction between teachers and students, resulting in the formation and development of leading personality traits that constitute spiritual originality and affirm the moral imperative of the individual. Forms characterization of process organization of inculcating spiritual values on the main features is presented. It is found that the development of the spiritual value quintessence of future specialists should be organized in three spheres: mastering knowledge of spiritual, moral, aesthetic things; self-knowledge and self-improvement; participation in socially significant activities. The authors emphasize that the effectiveness of the information and communication technologies usage is possible in the case of the compliance with a number of educational conditions and confirms that for the formation of spiritual students' values a coherent educational system is needed to be created.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: spiritual values; spiritual self-determination of student’s personality; information and communication technologies; educational content of the website$ цінності; духовне самовизначення особистості студента; інформаційно-комунікаційні технології; навчальний контент вебсайту
УДК: 378.091.2:159.923.2
Бібліографічний опис: Lappo V. V. Digital technologies of support the spiritual development of students / V. V. Lappo, R. L. Soichuk, L. M. Akimova // Information Technologies and Learning Tools. - 2022. - Vol 88. - No 2. - РР. 103-114. DOI: 10.33407/itlt.v88i2.3403. Web of Science Core Collection (ESCI).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 04 May 2022 12:48
Last Modified: 04 May 2022 12:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23410

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year