КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Downloads

Downloads per month over past year

Гбур, З. В. and Галушкіна, Л. В. and Акімов, О. О. and Hbur, Z. V. and Galushkina, L. and Akimov, O. O. (2022) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Державне управління: удосконалення та розвиток (5).

[img] Text
Гбур З. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ_ФУНКЦІЇ,_ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (1).pdf

Download(207kB)

Abstract

В статті йде мова про Кабінет Міністрів як центральний орган виконавчої влади України. Досліджуються його повноваження, функції та відповідальність, аналізується правове забезпечення діяльності уряду. Окрема увага звертається на історію діяльності Кабінету Міністрів України. Автор досліджує правове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, звертаючи увагу на відповідні положення Конституції України, Законів України «Про внесення змін до Конституції», «Про Кабінет Міністрів» 2006 та 2014 років; аналізує трансформацію повноважень та функцій уряду під впливом суспільно-політичних змін. В статті визначаються основні повноваження Кабміну. До них автор відносить забезпечення економічної незалежності України, захист її суверенітету, контроль за виконанням нормативно-правових актів, захист прав людини, творення та реалізація культурних економічних, соціальних, наукових, освітніх програм державного рівня, реалізація фінансової, податкової політики, забезпечення потреб громадян, контроль за виконанням бюджетних розпоряджень парламенту, підвищення рівня безпеки та охорони держави, протидії правопорушень, проведення міжнародної політики в економічній сфері, а також контроль за митницями, контроль за діяльністю міністерств та інших відомств. Опираючись на праці сучасних українських дослідників, автор виокремлює основні функції Кабінету Міністрів України, об’єднуючи їх в наступні групи: політичні, гуманітарні, економічні, культурні, екологічні, бюджетні, управлінські, організаційні, функції захисту національної безпеки, прав і свобод людини та громадянина. Також, автором досліджуються підходи окремих науковців щодо підходів до класифікації функцій Кабміну. Згідно з висновками автора, відповідальність КМУ перед парламентом та президентом виражається в тому, що очільник уряду призначається ВРУ за пропозицією Президента України, а Кабінет Міністрів є підзвітним перед Верховною Радою, яка, також, може ініціювати його відставку у випадку оголошення недовіри.

Title in English

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE: FUNCTIONS, POWERS AND RESPONSIBILITIES

English abstract

The article refers to the Cabinet of Ministers as a central executive body of Ukraine. Its powers, functions and responsibility are investigated, and the legal support of the government's activities is analyzed. Particular attention is paid to the history of the Cabinet of Ministers of Ukraine. The author examines the legal support of the Cabinet of Ministers of Ukraine, paying attention to the relevant provisions of the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine "On Amendments to the Constitution", "On the Cabinet of Ministers" 2006 and 2014; Analyzes the transformation of government powers and functions under the influence of socio-political changes. The article defines the basic powers of the Cabinet. These include the author's economic independence, protection of its sovereignty, control over the implementation of normative-legal acts, protection of human rights, creation and implementation of cultural economic, social, scientific, educational programs of state level, implementation of financial, tax policy, ensuring the needs of citizens control over the implementation of budget orders of parliament, raising the level of security and protection of the state, counteraction to offenses, implementation of international policy in the economic sphere, as well as control over customs, control over the activities of ministries and other departments. Based on the works of modern Ukrainian researchers, the author distinguishes the basic functions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, combining them into the following groups: political, humanitarian, economic, cultural, environmental, budgetary, management, organizational, functions of protection of national security, human and citizen rights and freedoms . Also, the author examines the approaches of individual scientists on approaches to the classification of the functions of the Cabinet. According to the author, the CMU's responsibility to the Parliament and the President is expressed in the fact that the head of the Government is appointed by the Verkhovna Rada at the proposal of the President of Ukraine, and the Cabinet of Ministers is accountable to the Verkhovna Rada, which may also initiate his resignation in the event of a distrust.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Кабінет Міністрів України; уряд; органи виконавчої влади; Конституція України; законодавча ініціатива; підзвітність та підконтрольність; the Cabinet of Ministers of Ukraine; the Government; executive bodies; the Constitution of Ukraine; legislative initiative; accountability and control
УДК: 351
Бібліографічний опис: Гбур З. В. Кабінет міністрів України: функції, повноваження та відповідальність / З. В. Гбур, Л. В. Галушкіна, О. О. Акімов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2022. - № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2680 (дата звернення: 15.06.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.3
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 27 Jun 2022 17:25
Last Modified: 27 Jun 2022 17:25
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23702

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year