ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВИХ ВОД РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Залеський, І. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Maiboroda, H. A. (2022) ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВИХ ВОД РІВНЕНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 36-47.

[img] Text
Vs120224 (1).pdf

Download(190kB)

Abstract

У статті досліджені зміни хімічного та бактеріологічного стану поверхневих річкових вод поліської частини Рівненської області, що віднесені до басейну річки Прип’ять за період 2001–2020 років у п’ятирічному співставленні. Відомо, що у цій частині Рівненщини налічується 1 велика річка – Прип’ять, та 5 середніх річок – Стир, Горинь, Іква, Случ і Льва. До суббасейнів названих річок віднесені близько сотні малих річок, які відіграють значну роль у зміні екологічного стану гідроекосистеми. За морфометричними параметрами долини річок Полісся мають розлогі, широкі, заболочені заплави, у тилових швах яких сформовані стариці та окремі озера. При комплексному дослідженні річкових вод вивчались: температура, запах, завислі речовини, водневий показник, розчинний кисень, сульфати, хлориди, кальцій, магній сухий залишок, твердість, амоній сольовий, нітрити, нітрати, фосфати, залізо загальне, мідь, марганець, свинець, нікель, кадмій, цинк, хром. Характеризуючи стан води кожної річки визначена роль основних підприємств-забруднювачів та обсяги їхніх скидів зворотних вод у 2020 році. Результати аналізів зведені у п’ятирічні варіанти кожного інгредієнта, а їхнє співставлення виражене у «разових перевищеннях» відповідних величин ГДК для водойм культурно-побутового водокористування. Характерним для усіх шести річок Полісся є домінування у складі забруднень органічних, хімічних та завислих речовин. Величини скидів зворотних вод знаходяться у прямій залежності від величини населеного пункту та кількості мешканців, які обслуговуються місцевими комунальними підприємствами, в основному водоканалами. Значний внесок у забрудненість річкових вод здійснюють промислові підприємства різних галузей, дещо менший скид надходить від сучасних сільськогосподарських підприємств. Виявлено тенденцію до поступового зменшення величини забруднення різних інгредієнтів у порівнянні з вимогами ГДК, що покращує екологічний стан води усіх річок. Рекомендується застосовувати реагентні методи очистки та впроваджувати новітнє технологічне обладнання для очищення стічних вод.

Title in English

CHANGES IN THE ECOLOGICAL CONDITION OF RIVER WATERS OF RIVNE POLISY

English abstract

The article examines changes in the chemical and bacteriological state of surface rivers waters of the Polissya part of Rivne region, which are referred to the basin of the river Pripyat for the period 2001–2020 in a five-year comparison. It is known that in this part of Rivne region there is 1 large river – Pripyat, and 5 medium rivers – Styr, Goryn, Ikva, Sluch and Lva. The sub-basins of these rivers include about hundreds of small rivers that play a significant role in changing the ecological status of the hydroecosystem. According to morphometric parameters, the valleys of the Polissya rivers have wide, wide, swampy floodplains, in the rear seams of which old houses and separate lakes are formed. In a comprehensive study of river waters studied: temperature, odor, suspended solids, hydrogen, soluble oxygen, sulfates, chlorides, calcium, magnesium dry residue, hardness, ammonium salt, nitrites, nitrates, phosphates, total iron, copper, manganese, lead nickel, cadmium, zinc, chromium. Characterizing the state of water of each river, the role of the main polluting enterprises and the volume of their return water discharges in 2020 are determined. The results of the analyzes are summarized in five-year variants of each ingredient, and their comparison is expressed in "one-time exceedances" of the corresponding MPC values for reservoirs of cultural and domestic water use. Characteristic of all six rivers of Polissya is the dominance of organic, chemical and suspended matter pollution. The magnitude of return water discharges is directly dependent on the size of the settlement and the number of inhabitants served by local utilities, mainly water utilities. A significant contribution to river water pollution is made by industrial enterprises in various industries, with slightly less discharges coming from modern agricultural enterprises. It is recommended to use reagent treatment methods and to introduce the latest technological equipment for wastewater treatment.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: річкова вода; хімічний склад; забруднення; Полісся; органічні сполуки; очищення; інгредієнт; дослідження; river water; chemical composition; pollution; Polissya; organic compounds; purification; ingredient; research
УДК: 502.51(282)(477.81)
Бібліографічний опис: Залеський І. І. Зміни екологічного стану річкових вод Рівненського Полісся / І. І. Залеський, Х. А. Майборода // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 1(97). - С. 36-47.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 06 Jul 2022 16:01
Last Modified: 06 Jul 2022 16:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23758

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year