ПРОСТОРОВА МІНЛИВІСТЬ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІСОВОГО ҐРУНТУ

Downloads

Downloads per month over past year

Бєдункова, О. О. and Ціпан, Ю. Р. and Biedunkova, O. O. and Tsipan, Yu. R. (2022) ПРОСТОРОВА МІНЛИВІСТЬ ҐРУНТОВОЇ МЕЗОФАУНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛІСОВОГО ҐРУНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 16-25.

[img] Text
Vs220222 (1).pdf

Download(3MB)

Abstract

Тварини ґрунту беруть участь у більшості ключових екосистемних процесів і функцій. При цьому антропогенне втручання в екосистему призводить до зменшення або збільшення чисельності виду або частоти їх зустрічі, що надалі призводить до перебудови структури біоценозів. Метою нашого дослідження було визначення біомаси та кількості ґрунтової мезофауни суборів південно-східної частини Волинського Полісся на ділянках лісу з різним рівнем антропогенного навантаження. Ґрунтово-зоологічні дослідження проводились методом ручного перебирання зразків ґрунту і подальшого визначення розмірів біомаси і середньої кількості ґрунтової мезофауни. Темпера-тура ґрунту була визначена на місці проведення до-сліджень. Вологість ґрунту визначалася після додоставки відібраних зразків у лабораторію. Всі визна-чення були виконані в трикратному повторенні і підлягали статистичній обробці. Роботи проводи-лися на ділянках лісу, що мають один тип ґрунту, розріджений деревостан, переважно соснових порід і листяної деревини природного походження: ділянка № 1 розташована біля траси, де обладнано ділянку для пікніків; ділянка № 2 знаходиться в межах лісу, що не потерпає від антропогенного навантаження; ділянка № 3 – ділянка лісу в перші місяці після пожежі середньої інтенсивної; ділянка № 4 – після суцільної вирубки лісу. Період досліджень – червень 2021 року. Крім того, ми помітили, що значення біомаси і чисельності ґрунтової мезофауни, хоча і відрізня-лись на ділянках лісу різними видами антропоген-ного навантаження, але не мали прямого відношення до наявності або відсутності факторів антропо-генного пресу. Зокрема, найвищі значення біомаси ґрунтових тварин були характерні для рекреаційної зони (3,78±0,41 г/м2) і площі в межах лісу без антропогенного навантаження (2,25±0,71 г/м2). Аналіз впливу температури і вологості ґрунту на розподіл безхребетних свідчить про відсутність прямої залежності між окремо взятими чинниками гідротермального режиму. Однак спільна дія цих факторів має очевидний вплив як на розмір біомаси (r=0,81; p=0,009), так і на кількість тварин (r=0,91; p=0,0004).

Title in English

SPATIAL VARIABILITY OF SOIL MESOFAUNA DEPENDING ON THE HYDROTHERMAL PROPERTIES OF THE SOIL

English abstract

Animals of soil participate in most key ecosystem processes and functions. At the same time, anthropogenic interference in the ecosystem leads to a decrease or in-crease in the number of species or frequency of their meeting, which further leads to the restructuring of the biocenosis structure. The purpose of our research was to determine biomass and quantity of soil mesofauna of sub-regions of the south-eastern part of Volyn Polissya on sections of the forest with different levels of anthropogenic loading. Soil-zoological studies carried out by the method of manual dissolving of soil samples and further determination of the size of biomass and the average number of soil mesofauna. The soil temperature was determined at the site of the research. Soil moisture was determined after delivery of selected samples in the laboratory. All the definitions were performed in three-fold repetition and were subject to statistical processing. The works were carried out on plots of wood, which have one type of soil, cut wood, mainly pine breeds and leaf-wood of natural origin: Site №1 is located near the highway, where the area for picnics is equipped; site №2 is within the limits of the forest, which is not affected by anthropogenic loading; site №3 is the forest area in the first months after the medium intensity fire; site №4 is after the solid felling of forest. Research period – June 2021. In addition, we have noticed that the values of biomass and the number of soils mesofauna, although they differ on sections of the forest with different types of anthropogenic loading, but have no direct relation to the presence or absence of factors of anthropogenic press. In particular, the highest values of biomass of soil animals were characteristic for recreational area (3,78±0,41 g/m2) and area within the forest (2,25±0,71 g/m2), without anthropogenic loading. The analysis of the influence of temperature and moisture of soil on distribution of invertebrates testifies to absence of direct dependence between separately taken factors of hydrothermal regime. However, the joint action of these factors has an obvious influence both on the size of biomass (r=0,81; p=0,009) and on the number of animals (r=0,91; p=0,0004).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ґрунт; мезофауна; гідротермічний режим; біомаса; чисельність, soil; mesofauna; hydrothermal regime; biomass; number
УДК: 504.53.062.4
Бібліографічний опис: Бєдункова О. О. Просторова мінливість грунтової мезофауни залежно від гідротермічних характеристик лісового грунту / О. О. Бєдункова, Ю. Р. Ціпан // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 16-25.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 16 Sep 2022 06:54
Last Modified: 16 Sep 2022 06:54
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24112

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year