МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ

Downloads

Downloads per month over past year

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Moroz, O. T. and Klymenko, V. O. (2022) МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 70-88.

[img] Text
Vs220226.pdf

Download(10MB)

Abstract

Сьогодні на порядку денному стоїть завдання негайного ухвалення низки кардинальних законів щодо збереження національного багатства країни – бурштину та захисту його від розграбування. Механізми правового регулювання видобутку корисних копалин в Україні завжди були і є актуальними та дискусійними з наукової точки зору екологічного права. Законодавчими проблемами, які потребують державного регулювання та відповідного правового регулювання, є незаконний видобуток бурштину, який тривалий час завдав і продовжує завдавати державі значної матеріальної та екологічної шкоди. Актуальність даної теми полягає в тому, що право та його дія в суспільстві є досить складною системою взаємодіючих різних правових явищ, або елементів механізму правового регулювання. Це норми права, закони та інші нормативно-правові акти, реалізація та застосування права, юридична відповідальність тощо. Негативними екологічними наслідками незаконного видобутку бурштину є насамперед деградація зональних ґрунтів та підземних материнських порід, руйнування родючого гумусового елітного шару ґрунтів опідзоленого типу, кореневих систем дерев, заболочення території, зміна рівня води в ґрунті, знищення лісових ресурсів, зміна міграційних процесів фауни регіону. Особи, які здійснюють контрабанду та порушують митні правила, порушують встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, завдають шкоди економіці, її культурній спадщині, здоров’ю та громадській безпеці, сприяють розширенню сектору тіньової економіки. Особливої гостроти ця проблема набула у північно-західних районах Полісся, які страждають від нещадного видобутку корисних копалин, а саме бурштину. Проблема виробництва бурштину складна. Вона зачіпає багато аспектів соціально-економічного, освітнього, культурного та політичного життя країни, а також ряд важливих питань природничих наук – геології, геоморфології, палеогеографії та біології, у тому числі екології регіону. Тому вона потребує комплексного вирішення на державному рівні.

Title in English

MECHANISMS OF LEGAL REGULATION AS A MEANS OF COMBATING ILLEGAL MINING OF AMBER

English abstract

Today the agenda is the task of immediate adoption of a number of cardinal laws on the preservation of the national wealth of the country – amber and its protection from looting. Mechanisms of legal regulation of mining of mineral resources in Ukraine have always been and are topical and controversial on scientific terms of environmental law. Legislative problems that require state regulation and appropriate legal regulation are illegal (illegal) extraction of amber, which has long been and continues to cause significant material and ecological damage to the state. The relevance of this topic lies in the fact that the law and its action in society is rather complex system of interacting various legal phenomena, or elements of the mechanism of legal regulation. These are norms of law, laws and other normative-legal acts, realization and application of the law, legal responsibility, etc. The negative ecological consequences of illegal extraction of amber are primarily degradation of zonal soils and subsurface mother rocks, destruction of fertile humus elite layer of soils of the sub-ash type, root systems of trees, waterlogging of the territory, change of soil water level, destruction of forest resources, change of migration processes of the region’s fauna. Persons who smuggling and violate customs rules, violate the procedure established by the legislation of Ukraine for the movement of goods and vehicles through the customs border of Ukraine, causing damage to the economy, its cultural heritage, public health and public safety, and contribute to the expansion of the shadow economy sector. This problem has become particularly acute in the north-western areas of Polissya, which suffer from the merciless extraction of minerals, namely amber. The problem of producing amber is complex. It touches on many aspects of socio-economic, educational, cultural and political life of the country, as well as a number of important questions of natural sciences – geology, geomorphology, paleogeography and biology, including ecology of the region. Therefore, it needs a comprehensive solution at the state level.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: бурштин; незаконний видобуток; ресурс; відповідальність; Amber; illegal mining; resource; responsibility
УДК: 502/504:341
Бібліографічний опис: Мороз О. Т. Механізми правового регулювання як засіб боротьби з незаконним видобутком бурштину / О. Т. Мороз, В. О. Клименко // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 70-88.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 16 Sep 2022 06:56
Last Modified: 16 Sep 2022 06:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24118

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year