ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНЕ БОНІТУВАННЯ СТЕПОВИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ

Downloads

Downloads per month over past year

Пічура, В. І. and Потрака, Л. О. and Дудяк, Н. В. and Прищепа, А. М. and Pichura, V. I. and Potraka, L. O. and Dudiak, N. V. and Prуshchepa, A. М. (2022) ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНЕ БОНІТУВАННЯ СТЕПОВИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 104-121.

[img] Text
Vs220228.pdf

Download(8MB)

Abstract

Ґрунтово-кліматичні умови мають самостійний і комплексний просторово-часовий вплив на потенціал та ступінь сприятливості вирощування сільськогосподарських культур і отримання урожаю, який визначається зональними фізико-географічними особливостями території степових регіонів України – Дніпровської, Запорізької, Кірово-градської, Миколаївської, Одеської, Херсонської облас-тей, загальною площею досліджень – 167,4 тис. км2. Площа сільськогосподарських угідь складає 133,5 тис. км2, в т.ч. ріллі – 113,5 тис. км2, з них площа зрошуваних земель, на яких забезпечено належне функціонування інфраструктури зрошувальних систем становить 6,3 тис. км2. В дослідженнях використана методика бонітету зональних ґрунтів за І.І. Кармановим. Прос-торове моделювання здійснено із застосуванням методів геостатистики та алгебри карт програмного продукту ArcGIS 10.1. В результаті геомоделювання створені растрові моделі та встановлені просторові закономірності розподілу чотирьох складових бонітету зональних ґрунтів: сумарний показник властивостей ґрунту, коефіцієнт зволоження, коефіцієнт континентальності клімату, середньорічна сума активних температур більше 10о С. Визначено, що на території степового регіону досліджень переважають сільськогосподарські угіддя середньої якості, в залежності від виду вирощування сільськогосподарських культур, їх площа варіює від 32,0% до 72,2%, з низькою якістю змінюється в межа 1–13%, високою і дуже високою якістю – 15,5–67,2%. Бали бонітету встановлені за єдиною шкалою оцінки якості земель, що дозволяє об’єктивно розрахувати біо-продуктивний потенціал території, визначити площу сільськогосподарських угідь за їх якісними характеристиками, уточнити нормативну грошову оцінку та визначити оптимальний рівень податку на землю сільськогосподарського призначення, скоригувати норми зрошення з метою зменшення об’єму водозабору із природних водних джерел, обґрунтувати заходи і терміни рекультивації деградованих земель.

Title in English

SOIL AND CLIMATE BONITATION OF STEPPE SOILS OF UKRAINE USING GIS-TECHNOLOGIES

English abstract

Soil and climatic conditions have an independent and complex spatial and temporal impact on the poten-tial and degree of favorability of growing crops and yielding a crop. It is determined by the zonal physical and geographical features of the territory of the steppe regions of Ukraine–Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kiro-vohrad, Mykolaiv, Odesa, Kherson regions, with a general area of study of 167.4 thousand km2. The area of agricultural lands is 133.5 thousand km2, including arable lands – 113.5 thousand km2, of which the area of irrigated lands with ensured proper functioning of the infrastructure of irrigation systems is 6.3 thousand km2. In our studies we used the method of zonal soils bonita-tion by I.I. Karmanov. Spatial modeling was performed by using methods of geostatistics and algebra of maps of ArcGIS 10.1. software product. As a result of geomodeling, raster models were created and spatial patterns of distribution of the four components of the zonal soils bonita-tion were established: the total value of soil properties, humidity index, coefficient of climate continentality, average annual amount of active temperatures greater than 10° C. It was determined that in the territory of the studied steppe region, the agricultural lands of average quality prevail. Depending on the type of crops growing, their area varies from 32.0% to 72.2%, with low quality – from 1% to 13%, with high and high-end quality – from 15.5% to 67.2%. Bonitation points are established on the basis of a unified scale of assessment of land quality, which allows to objectively calculate the bioproductive potential of the territory, to determine the area of agricultural lands in terms of their qualitative characteristics, to clarify the normative monetary assess-ment and to determine the optimal level of agricultural land tax, to adjust irrigation rates in order to reduce the volume of water intake from natural water sources, to justify measures and terms for the reclamation of degraded lands.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ґрунти; клімат; бонітет; сільськогосподарські угіддя; сільськогосподарські культури; зона Степу України; геомоделювання; ГІС-технології; soils; climate; bonitation; agricultural lands; crops; Steppe zone of Ukraine; geomodeling; GIS-technologies
УДК: 631.481
Бібліографічний опис: Ґрунтово-кліматичне бонітування степових грунтів України із використанням ГІС-технологій / В. І. Пічура, Л. О. Потрака, Н. В. Дудяк, А. М. Прищепа // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 104-121.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 19 Sep 2022 11:06
Last Modified: 19 Sep 2022 11:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24129

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year