ВНУТРІШНІЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Downloads

Downloads per month over past year

Коротун, О. П. and Korotun, O. Р. (2022) ВНУТРІШНІЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 85-100.

[img] Text
Ve989 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

У статті, виходячи з розуміння обмеження природно-рекреаційного потенціалу окремих територій України, обґрунтовано можливості створення нового внутрішнього туристичного продукту – рекреаційних зон, шляхом рекультивації техногенно-відпрацьованих об’єктів, що дозволило б забезпечити потребу містян у зонах відпочинку безпосередньо біля місць їх проживання, підвищити екологічну та естетичну складову територій. Досліджено світовий досвід рекреаційної рекультивації техногенно-відпрацьованих об’єктів, визначено основні негативні чинники змін стану довкілля в районах розробок корисних копалин, визначено проблематику ефективного використання техногенно-відпрацьованих об’єктів в Україні, що включає: дослідження поняття про охорону земель; визначення сутності деградованих, малопродуктивних і порушених земель; проведення характеристики рекультивації територій, порушених діяльністю людини; здійснення класифікації порушених земель для рекультивації; оцінку порушених територій за їхньою придатністю до рекультивації; визначення послідовності здійснення рекультивації; виокремлення особливостей рекультивації територій, порушених відкритими виробітками; розробку вимог до вибору напряму рекультивації земель; порядок передачі рекультивованих земель землевласнику та контроль якості рекультивації, запропоновано алгоритм створення рекреаційних зон на територіях техногенно-відпрацьованих об’єктів. Результати проведеного дослідження дали змогу визначити вигоди всіх зацікавлених стейкхолдерів від реалізації проєктів адаптивного повторного використання техногенно-відпрацьованих об’єктів, які матимуть економічне, соціальне та екологічне значення для регіонів. Рекреаційна рекультивація дасть змогу ефективно використовувати наявні місцеві туристичні і рекреаційні ресурси; стимулюватиме розвиток інфраструктури; створюватиме сприятливі умови для задоволення потреб населення в активному відпочинку, зміцненні здоров’я.

Title in English

DOMESTIC TOURIST PRODUCT AS A DIRECTION FOR DEVELOPING THE TOURIST POTENTIAL OF THE REGION

English abstract

The article, based on the understanding of the limitations of the natural and recreational potential of certain territories of Ukraine, substantiates the possibility of creating a new domestic tourist product - recreational zones, through the reclamation of man-made and exhausted objects, which would make it possible to ensure the need of citizens for recreation areas directly near their places of residence, to increase the ecological and aesthetic component of the territories. The world experience of recreational reclamation of man-made objects was studied, the main negative factors of changes in the state of the environment in the areas of mineral development were determined, the problems of effective use of man-made objects in Ukraine were determined, which includes: the study of the concept of land protection; determination of the nature of degraded, unproductive and disturbed lands; characterizing the reclamation of territories disturbed by human activity; implementation of the classification of disturbed lands for reclamation; assessment of disturbed areas according to their suitability for reclamation; determining the sequence of reclamation; highlighting the features of the reclamation of territories disturbed by open mining; development of requirements for choosing the direction of land reclamation; the procedure for transferring reclaimed land to the landowner and control of the quality of reclamation, an algorithm for creating recreational zones on the territories of man-made objects is proposed. The results of the conducted research made it possible to determine the benefits of all interested stakeholders from the implementation of projects of adaptive reuse of man-made objects that will have economic, social and ecological significance for the regions. Recreational reclamation will make it possible to effectively use existing local tourist and recreational resources; will stimulate infrastructure development; will create favorable conditions for meeting the needs of the population in active recreation and health promotion.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: туристичний потенціал; внутрішній туризм; туристичний продукт; техногенно-відпрацьовані об’єкти; рекультивація; рекреаційні зони; стейкхолдери; вигоди; ефект; tourist potential; domestic tourism; tourist product; manmade objects; reclamation; recreational areas; stakeholders; benefits; effect
УДК: 338.482:303.4
Бібліографічний опис: Коротун О. П. Внутрішній туристичний продукт як напрям розвитку туристичного потенціалу регіону / О. П. Коротун // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 85-100.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 30 Sep 2022 12:28
Last Modified: 30 Sep 2022 12:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24369

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year