ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ – ГЛОБАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА ТА ЙОГО СУПЕРЕЧНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Sribna, Y. V. and Vasiuk, I. V. and Срібна, Є. В. and Васюк, І. В. (2022) ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ – ГЛОБАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА ТА ЙОГО СУПЕРЕЧНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 262-277.

[img] Text
Ve9823 (1).pdf

Download(590kB)

Abstract

У статті відзначено значний вклад у розвиток наукової думки щодо формування знань В. Вернадського, який передбачив перехід біосфери в ноосферу, тим самим вказав на роль інтелекту у формуванні знань. Проте він не зміг кінцево визначити механізми такого переходу через ряд об’єктивних та суб’єктивних чинників, а саме: відсутність повного розуміння ролі інформації у формуванні економіки та соціальної сфери, а також пріоритет інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютеризації. В. Вернадський чітко відзначив необхідність зміни концепції сприйняття природи та навколишнього середовища людиною. В економічному плані знання формують розвиток сучасної економіки на рівні країн та регіонів: внесок знань у рівень ВВП сягає 50%, а стимулювання економічного зростання на рівні 60–70%. Інформатизація знань проявляється у сучасному економічному середовищі як краудфандинг. Головним здобутком дослідження є вияв еволюційної закономірності динаміки формування знань. Якщо до 21 століття знання накопичувалися відносно повільно та в недостатньому обсязі і виключно в межах наукових досліджень окремих талановитих дослідників, то з 21 століття знання набули форми масштабного характеру. Тому відзначається окремий етап – економіка знань. При цьому знання формується як у науковому середовищі, так і у виробництві, у тісній взаємоінтеграції. Відслідковано роль інтелекту у формуванні знань. Відзначено, що початковий інтелект зародився у біосфері. В подальшому це призвело до формування штучного інтелекту. Відповідно вказано, що штучний інтелект спричиняє конфлікт, а це проявляється як порушення біосфери. Стаття піднімає надзвичайно складну проблему людства, яка стосується конфлікту людського та штучного інтелектів. При цьому штучний інтелект у процесі розвитку формує штучну інформаційну процесорну систему, яку не в змозі оцінити людським розумом та логікою. Відзначено і концепцію гармонійної співпраці цих інтелектів, що призведе до автоматичного повного контролю знань людства та буде визначати реалізацію таких знань.

Title in English

EVOLUTION OF KNOWLEDGE FORMATION – A GLOBAL VECTOR OF HUMAN DEVELOPMENT AND ITS CONTRADICTIONS

English abstract

The article noted the significant contribution to the development of scientific thought regarding the formation of knowledge by V. Vernadskyi, who predicted the transition of the biosphere into the noosphere, thus pointing to the role of intelligence in the formation of knowledge. It is indicated that he was unable to definitively determine the mechanisms of such a transition due to a number of objective and subjective factors, namely: lack of full understanding of the role of information in the formation of the economy and social sphere, as well as the priority of information and communication technologies and computerization. However, V. Vernadskyі clearly noted the need to change the concept of human perception of nature and the environment. Economically, knowledge shapes the development of the modern economy at the level of countries and regions: the contribution of knowledge to the level of GDP reaches 50%, and the stimulation of economic growth is at the level of 60–70%. Due to the informatization of knowledge, it appears in the modern economic environment as crowdfunding. The main achievement of our research is the discovery of the evolutionary regularity of the dynamics of knowledge formation. If until the 21st century, knowledge was accumulated relatively slowly and in an insufficient amount and exclusively within the scientific research of individual talented researchers, then since the 21st century, knowledge has taken the form of a large-scale nature. Therefore, a separate stage is marked – the economy of knowledge. At the same time, knowledge is formed both in the scientific environment and in production, ie in close mutual integration. The role of intelligence in the formation of knowledge is monitored. It is noted that the initial intelligence originated in the biosphere. In the future, this led to the formation of artificial intelligence. Accordingly, it is indicated that artificial intelligences cause conflict, which manifests itself as a violation of the biosphere. The article raises an extremely complex problem of humanity, which concerns the conflict between human and artificial intelligence. At the same time, artificial intelligence in the process of development forms an artificial information processing system that cannot be evaluated by human reason and logic. The concept of harmonious cooperation of these intelligences, which will lead to the automatic full control of the knowledge of mankind and will determine the implementation of such knowledge, is also noted.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: knowledge; knowledge economy; intelligence; artificial intelligence; noosphere; intellectual capital; знання; економіка знань; інтелект; штучний інтелект; ноосфера; інтелектуальний капітал
УДК: 330.341.11
Бібліографічний опис: Sribna Y. V. Evolution of knowledge formation - a global vector of human development and its contradictions / Y. V. Sribna, I. V. Vasiuk // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 262-277.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 03 Oct 2022 12:44
Last Modified: 03 Oct 2022 12:44
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24405

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year