ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФЛОРУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРУ ТИТАНОВИХ РУД

Downloads

Downloads per month over past year

Борисюк, Б. В. and Гуреля, В. В. and Статник, І. І. and Borysіuk, B. V. and Нurelіa, V. V. and Statnyk, I. I. (2022) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФЛОРУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРУ ТИТАНОВИХ РУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 15-24.

[img] Text
Vs320222 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

У статті розглянуто питання оцінки впливу на довкілля видів діяльності в галузі добування корисних копалин, а саме вплив добування титанових руд на стан рослинного покриву в межах Букінської ділянки Межирічного родовища. Результати досліджень дозволяють оцінити екологічні наслідки впливу планової діяльності на біотичну складову, оцінити фоновий стан екосистем та встановити наявність чи відсутність особливо цінних територій у заповідному відношенні. Результати досліджень засвідчили те, що ділянка планової діяльності представлена в основному лісовими насадженнями. В цілому біогеоценози досліджуваної території є стійкими та придатними до існування рослинного та тваринного світу. Угрупованням боліт притаманне часткове сезонне затоплення ґрунтової поверхні. Болотні ландшафти ділянки зазнають інтенсивної сукцесії, що може призвести до зміни біотопу та біоценозів в цілому прилеглих лісів та формацій. Суходільні луки переважно розміщені в зоні впливу об’єкту планової діяльності. Частина луків заростає деревними породами сосни звичайної та берези повислої. Загалом розвиток рослинного покриву є задовільним, про що свідчить комплексний вегетаційний індекс NDVI, який зафіксований на момент вегетаційного періоду. За результатами досліджень було визначено особливості розподілу лісових угруповань залежно від рельєфу місцевості. Рідкісні види рослин та види що охороняються на території планової діяльності та в зоні впливу кар’єру добування ільменітових руд за період проведення досліджень не виявлені. В цілому лісові насадження захаращені підліском, що негативно впливає на біогеоценоз лісу в цілому, задовільні лісові формації розташовані лише на території експлуатаційних лісів. На нашу думку, для оцінки впливу діяльності на флору та фауну при будівництві та експлуатації Букінської ділянки Межирічного родовища необхідно проводити постійний моніторинг за ключовими екосистемами, що розташовані в санітарно-захисній зоні, а також у зоні впливу підприємства до 500 метрів. Пропонується удосконалити систему моніторингу досліджуваного об’єкту через проведення геоінформаційного аналізу на основі супутникових знімків та аерофотозйомки з подальшим створенням ортофотопланів.

Title in English

STUDY OF THE INFLUENCE OF ACTIVITIES ON FLORA DURING THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE TITANIUM ORE QUARRY

English abstract

The article describes the issue of assessing the impact on the environment of activities in the field of mineral extraction, namely the impact of titanium ore extraction on the state of vegetation within the Bukinsk section of the Mezhyrich deposit. Research results make it possible to assess the ecological consequences of the impact of planned activities on the biotic component, to assess the background state of ecosystems and to establish the presence or absence of particularly valuable territories in a protected manner. The results of the research proved that the area of the planned activity is represented mainly by forest plantations. In general, the biogeocenoses of the studied territory are stable and suitable for the existence of flora and fauna. Groupings of bogs are characterized by partial seasonal flooding of the soil surface. The swampy landscapes of the area undergo intensive succession, which can lead to the change of the biotope to the biocenoses of the surrounding forests and formations as a whole. Dry meadows are mainly located in the zone of influence of the object of planned activity. Part of the meadows is overgrown with wood species of Scots pine and hanging birch. In general, the development of the vegetation cover is satisfactory, as evidenced by the complex vegetation index NDVI, which was recorded at the time of the growing season. Based on the results of the research, the features of the distribution of forest communities were determined depending on the topography of the area. Rare plant species and species protected in the territory of the planned activity and in the zone of influence of the ilmenite ore mining quarry during the period of research were not detected. In general, forest plantations are cluttered with undergrowth, which negatively affects the biogeocenosis of the forest as a whole, satisfactory forest formations are located only on the territory of eхploitation forests. In our opinion, in order to assess the impact of activities on flora and fauna during the construction and operation of the Bukinskaya section of the Mezhyrich deposit, it is necessary to conduct constant monitoring of key ecosystems located in the sanitary protection zone, as well as in the zone of influence of the enterprise up to 500 meters. It is proposed to improve the monitoring system of the researched object by conducting a geo-informational analysis based on satellite images and aerial photography followed by the creation of orthophoto plans.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: оцінка впливу; забруднення; флора; болота; кар’єр; impact assessment; pollution; flora; swamps; quarry
УДК: 549.892.1(477)
Бібліографічний опис: Борисюк Б. В. Дослідження впливу діяльності на флору при будівництві та експлуатації кар’єру титанових руд / Б. В. Борисюк, В. В. Гуреля, І. І. Статник // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 15-24.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Oct 2022 09:21
Last Modified: 17 Oct 2022 09:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24546

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year