КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ПОРУШЕНИХ НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ

Downloads

Downloads per month over past year

Клименко, В. О. and Klymenko, V. O. (2022) КЛАСИФІКАЦІЯ ҐРУНТІВ ПОРУШЕНИХ НЕЗАКОННИМ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 37-52.

[img] Text
Vs320224 (1).pdf

Download(272kB)

Abstract

Наведено аналіз стану вивчення питання щодо ступеня пошкодження ґрунтового покриву лісових, аграрних, водно-болотних екосистем, який міг змінюватися в межах від 5 до 80% у розрахунку на 1 га за площею та від 0,7 до 20 м за глибиною, що зумовлювало знищення родючого шару ґрунту, руйнування материнських, а подекуди і підстилаючих порід, порушення гідрологічного режиму територій, появу ерозійних процесів. За цих обставин антропогенний цикл еволюції ґрунтового покриву лісових, аграрних, водно-болотних екосистем, який супроводжувався у звичайних умовах повільним зниженням їх родючості, змінився різкою (біфуркаційною гілкою еволюції ґрунтогенезу) деградацією показників їх родючості. Для оцінки цих різних змін нами розроблена класифікація, яка побудована як бінарна система в основі якої для оцінки стану ґрунтів непошкоджених видобутком бурштину ділянок використовують систематику на основі їх номенклатури, таксономії й діагностики створеної М. М. Сибірцевим, а пошкоджених з доповненням до цієї класифікації еколого-генетичних характеристик, які відображають спрямованість деградаційних процесів у цих ґрунтах та ступінь їх проявів від слабо деградованих до сильно деградованих з можливістю за інтегрованим середньозваженим показником визначити стан непошкоджених і пошкоджених ґрунтів на площах кількісно і якісно. Встановлено, що спільною ознакою у запропонованій класифікації для ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем пошкоджених незаконним видобутком бурштину є встановлення кількісного і якісного оцінювання ступеня їх деградації як за площею так і глибиною. Розроблена класифікація була покладена в основу створення системи моніторингу, яка передбачає проведення контролю, оцінювання і прогноз змін стану непошкоджених і пошкоджених ґрунтів незаконним видобутком бурштину за окремими фізико-хімічними, агрохімічними і водними так і інтегрованим середньозваженим показниками визначити їх ступінь деградації кількісно і якісно за шкалою: 1,0–0,68 – слабо деградовані; 0,68–0,48 – частково деградовані; 0,48–0,19 – дуже деградовані; 0,19–0 – сильно деградовані, та на підставі цих оцінок обґрунтувати управлінські рішення щодо технологій рекультивації цих ґрунтів.

Title in English

CLASSIFICATION OF SOILS BROKEN BY ILLEGAL AMBER MINING

English abstract

The analysis of investigation of the level of harm to soil cover of forest, agrarian, water-swampy ecosystems was given that could be changed within the limits from 5 to 80% at a rate of one hectar in area and from 0,7 to 20 m in depth having caused the annihilation of fertile layer of soil, the destruction of maternal and in some cases bedding types of soils, violation of hydrological regulations of the territories, the emersion of erosion process. Because of these reasons anthropogene cycle of evolution of forest, agrarian, water-swampy ecosystems soil cover, which was accompanied by slow reducing of their fertility in ordinary conditions, was changed by sudden (befurcational branch of evolution of soil genesis) degradation of their fertility indices. To estimate these sharp changes there was worked out classification based on binary system aimed at estimation of soil state, not broken by amber mining areas where the systematization is used based on their nomenclature, rating and diagnostics suggested by M.M. Sibirtsev. And on the broken areas there is supplement to this classification of ecological, genetic characteristics which reflects the direction of degradation process of these soils and the degree of their display from weakly degradated to strongly degradated, having possibility to define the state of broken or unbroken soils according to integrated average index on the areas, both quantitavely and qualitatively. It is ascertained that common indication in suggested classification for soils of forest, agrarian, water-swampy ecosystems broken by illegal amber mining is formation of quantative and qualitative estimation of their degradation degree both of the areas and of the depth. The worked out classification was based on the formation of monitory system that envisages the realization of control, estimation and prediction of changes in the state of unbroken and broken soils by illegal amber mining. According to certain physical, chemical, agrochemical, water and also integrated average indices it is possible to define their degree of degradation quantitavely and qualitatively after the scale: 1,0–0,68 – weakly degradated, 0,68–0,48 – partly degradated, 0,48–0,19 – quite degradated, 0,19–0 – strongly degradated. On the grounds of this estimation administrative solution concerning technologies of these soils recultivation can be substantiated.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ґрунти; деградація; класифікація; кількісна і якісна оцінка; кризовий моніторинг; рекультивація; soils; degradation; classification; quantitative and qualitative assessment; crisis monitoring; reclamation
УДК: 504.9:553.99:347.426.6
Бібліографічний опис: Клименко В. О. Класифікація грунтів порушених незаконним видобутком бурштину / В. О. Клименко // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 37-52.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Oct 2022 09:21
Last Modified: 17 Oct 2022 09:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24548

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year