ПОКРАЩЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ВОЛИНІ МІСЦЕВИМИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ

Downloads

Downloads per month over past year

Мисковець, І. Я. and Мольчак, Я. О. and Myskovets, І. Ya. and Molchak, Ya. O. (2022) ПОКРАЩЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ВОЛИНІ МІСЦЕВИМИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. pp. 102-115.

[img] Text
Vt9710 (1).pdf

Download(201kB)

Abstract

У статті викладено концептуальну модель управління родючістю дерново-підзолистих ґрунтів. Наведено коротку характеристику та детальний аналіз їх агроекологічного стану, умов і ефективності використання місцевих мінерально-сировинних ресурсів, що дає загальну стратегічну орієнтацію, виходячи із спрямованості агрогенної трансформації родючого потенціалу ґрунтових ресурсів. Бідний мінералогічний склад дерново-підзолистих ґрунтів обумовлений легким гранулометричним складом, що визначає несприятливі водно-фізичні, фізико-хімічні та агрохімічні властивості ґрунтів. Ці ґрунти характеризуються низьким вмістом гумусу і поживних речовин, що обумовлено постійним протистоянням підзолистого процесу дерновому, а також тим, що органічні рештки трав’янистих рослин, які виросли на бідному підзолистому ґрунті, містять малозольних елементів і азоту. Крім цього, горизонти додатково обеззолюються при надходженні у ґрунт опадів. Розглянуто питання щодо оптимізації агроекологічного стану дерново-підзолистих ґрунтів місцевими меліорантами та добривами, які сприяють покращенню водно-повітряного режиму та водно-фізичних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів. Застосування на дерново-підзолистих ґрунтах комплексу заходів (внесення органо-мінеральних добрив та елементів мінерально-сировинних ресурсів) підвищує властивості і режими ґрунту, збільшує його родючість та зменшує міграцію радіонуклідів. Запропоновано запаси суглинку та глини за категоріями; карбонатної сировини за найважливішими родовищами північної частини Волині. З метою забезпечення значного покращення фізичних та агрохімічних характеристик дерново-підзолистих ґрунтів для підвищення їх родючості на кілька років, представлено норми застосування складових родовищ місцевого значення та місцевих добрив у конкретних умовах. Встановлено екологічну ефективність впливу локального використання місцевих мінерально-сировинних добрив на продуктивність вирощуваних сільськогосподарських культур.

Title in English

IMPROVEMENT OF AGRO-ECOLOGICAL CONDITION OF SOD-PODZOLIC SOILS OF VOLYN REGION WITH THE HELP OF LOCAL MINERAL RESOURCES

English abstract

The article presents a conceptual model of fertility management of sod-podzolic soils, gives a brief description and detailed analysis of their agro-ecological condition, conditions and efficiency of local mineral resources. It gives a general strategic orientation based on the direction of agrogenic transformation of the fertile potential of soil resources. Land resources of Volyn region sustains excessive anthropogenic impact, which is expressed in exceeding the allowable indicators of its agricultural development and imbalance in the structure of land. The state of land resources is close to critical. Among the lands, the largest territory is occupied by agricultural fields (78%), 49% of which are arable land. Violation of ecologically acceptable ratios of arable lands, natural forage and forest lands have been negatively affected the sustainability of agricultural landscapes, which has lost ecological balance and caused great difficulties in agricultural production. The poor mineralogical composition of sod-podzolic soils is due to the light particle size distribution, which determines the unfavorable water-physical, physico-chemical and agrochemical properties of these soils. Such soils are characterized by low content of humus and nutrients. This is due to the fact that the sod process is constantly opposed by the podzolic process, as well as the fact that the organic remains of herbaceous plants grown on poor podzolic soil contain little ash elements and nitrogen. In addition, the horizons are additionally deashed when precipitation enters the soil. The issues consider the optimization of agroecological condition of sod-podzolic soils with the help of local ameliorants and fertilizers that contribute to the improvement of water-air regime and water-physical properties of sod-podzolic soils. The application of measures set (in particular, application of organo-mineral fertilizers and elements of mineral resources) on sod-podzolic soils increases the properties and regimes of the soil, enlarges its fertility and reduces the migration of radionuclides. Stocks of loam and clay by categories are offered; carbonate raw materials for the most important deposits of the northern part of Volyn region. In order to significantly accomplish the physical and agrochemical characteristics of sod-podzolic soils was to increase their fertility, for long years. The norms of application the constituent deposits of local importance are presented and local fertilizers in specific conditions are described. The ecological influence efficiency was established by usage of local mineral fertilizers on the productivity of cultivating crops.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: дерново-підзолисті ґрунти; родючість; екологічний вплив; меліоранти; добрива; агроекологічний стан; родовища копалин місцевого значення; sod-podzolic soils; fertility; ecological impact; ameliorants; fertilizers; agro-ecological condition; deposits of local significance
УДК: 631.62.631.816
Бібліографічний опис: Мисковець І. Я. Покращення агроекологічного стану дерново-підзолистих грунтів Волині місцевими мінерально-сировинними ресурсами / Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 1(97). - С. 102-115.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 08 Nov 2022 12:01
Last Modified: 08 Nov 2022 12:01
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24750

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year