ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Downloads

Downloads per month over past year

Лук’янчук, О. П. and Рокочинський, А. М. and Lukianchuk, O. Р. and Rokochynskyi, A. M. (2022) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 92-109.

[img] Text
Vt989 (1).pdf

Download(587kB)

Abstract

Обґрунтовано необхідність і шляхи підвищення енергетичної та вологорегулюючої ефективності глибокого розпушення як ефективного адаптивного агромеліоративного заходу щодо продуктивного використання осушуваних мінеральних ґрунтів в умовах глобальних кліматичних змін і суспільних викликів. За структурною схемою взаємозв’язків різнорідних складових меліоративної системи, як складної природно-технічної еколого-економічної системи, із застосуванням технологій і технічних засобів глибокого розпушення, де меліороване поле є визначальною складовою, виконано системний аналіз факторів впливу, причин та напрямів підвищення їх ефективності за енергозберігаючими і водорегулюючими принципами для покращення еколого-меліоративного стану осушуваних мінеральних ґрунтів. Виокремлено технологію та технічний засіб глибокого розпушення як відповідні складові такої системи, які призначені для зміни макроагрегатного стану продуктивної частини осушуваного ґрунтового масиву і є впливовим ефективним заходом регулювання його водно-повітряного режиму, досягнення необхідного рівня економічної та екологічної ефективності. Визначено, що проблема підвищення загальної ресурсної та еколого-економічної ефективності використання осушуваних мінеральних земель щодо змінюваних сучасних умов та вимог може бути вирішена шляхом удосконалення технологій та технічних засобів їх глибокого розпушення за інноваційними ресурсозберігаючими енергоефективними та вологорегулюючими принципами.

Title in English

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES AND TECHNICAL MEANS OF DEEP LOOSENING OF DRAINED MINERAL SOILS BASED ON SYSTEM METHODOLOGY

English abstract

The necessity and ways of increasing the energy and moistureregulating efficiency of deep loosening as an effective adaptive agromelioration measure regarding the productive use of drained mineral soils in the conditions of global climate changes and social challenges are substantiated. According to the structural diagram of the interrelationships of various components of the reclamation system, as a complex natural-technical ecological-economic system, with the use of technologies and technical means of deep loosening, where the reclamation field is a determining component, a systematic analysis of influencing factors, reasons and directions for increasing their effectiveness energy-saving and water-regulating principles to improve the ecological and remedial state of drained mineral soils. The technology and technical means of deep loosening are singled out as appropriate components of such a system, which are designed to change the macro aggregate state of the productive part of the drained soil massif and are an influential and effective measure of regulating its water-air regime, achieving the required level of economic and ecological efficiency. It was determined that the problem of increasing the overall resource and ecological and economic efficiency of the use of drained mineral lands in relation to changing modern conditions and requirements can be solved by improving technologies and technical means of their deep loosening according to innovative resourcesaving, energy-efficient and moisture-regulating principles.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: удосконалення; технологія; технічні засоби; глибоке розпушення; осушуваний мінеральний ґрунт; системна методологія; soil; loosening; cutting resistance; traction power
УДК: 631.62;631.311.5
Бібліографічний опис: Лук’янчук О. П. Вдосконалення технологій і технічних засобів глибокого розпушення осушуваних мінеральних грунтів на основі системної методології / О. П. Лук’янчук, А. М. Рокочинський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 92-109.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 12 Dec 2022 13:46
Last Modified: 12 Dec 2022 13:46
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24919

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year