ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Лук’янчук, О. П. and Рокочинський, А. М. and Lukianchuk, O. Р. and Rokochynskyi, A. M. (2022) ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 3-13.

[img] Text
Vt991 (1).pdf

Download(249kB)

Abstract

Освоєння енергозберігаючих технологій виробництва проду- кції рослинництва є одним з пріоритетних напрямів розвитку АПК. Найбільш універсальним показником при цьому є критерій енерго- ефективності. У випадку здійснення глибокого розпушення у скла- ді меліоративної системи як складної природно-технічної еколого- економічної системи сукупність різних видів техногенної і природної енергій через системні енергетичні перетворення визначає кінцевий енергетичний ефект у вигляді приросту врожайності аграрних культур. Формалізовано і проаналізовано складові ланцюга перетворення енергії і речовини від робочого органу глибокороз- пушувача до приросту врожаю за структурно-ієрархічною схемою виду: конструкція ↔ технологія ↔ режим ↔ ефект. Визначено, що конструктивне врахування закономірностей взаємозв’язку зміни параметрів водно-фізичних властивостей ґрунтового середовища зі зміною параметрів його макроструктури та реалізація енергоо- щадних видів деформації й особливостей способів глибокої розро- бки ґрунту в конструкції робочих органів та ґрунторозпушувально- го агрегату в цілому є визначальними складовими енергетичного критерію. Тому вони мають бути основою інноваційних ресурсозбе- рігаючих енергоефективних та вологорегулюючих принципів удо- сконалення технологій та технічних засобів глибокого розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів меліоративних систем для підви- щення їх ресурсної та еколого-економічної ефективності щодо змі- нюваних сучасних умов та вимог.

Title in English

THEORETICAL PREREQUISITES OF THE IMPROVEMENT OF DEEP LOOSENING OF DRAINED MINERAL SOILS ACCORDING TO THE CRITERION OF ENERGY EFFICIENCY

English abstract

The development of energy-saving technologies for the production of plant products is one of the priority directions of the development of the agricultural sector. The most universal indicator is the energy efficiency criterion. In the case of deep loosening as part of the reclamation system as a complex natural-technical ecologicaleconomic system, the combination of various types of man-made and natural energies through systemic energy transformations determines the final energy effect in the form of an increase in the yield of agricultural crops. The components of the chain of transformation of energy and matter from the working organ of the deep tiller to the growth of the crop were formalized and analyzed according to the structural-hierarchical scheme of the species: design ↔ technology ↔ mode ↔ effect. It was determined that the constructive consideration of the laws of the interrelationship of the changes in the parameters of the water-physical properties of the soil environment with the change in the parameters of its macrostructure and the implementation of energy-saving types of deformation and the features of the methods of deep development of the soil in the design of the working bodies and the soil loosening unit as a whole as components of the energy criterion are the basis of innovative resource-saving energyefficient and moisture-regulating principles of improving technologies and technical means of deep loosening of drained mineral soils of reclamation systems to increase their resource and ecological and economic efficiency in relation to changing modern conditions and requirements.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: удосконалення; технологія; технічні засоби; глибоке розпушення; осушуваний ґрунт; енергетичний критерій; improvement; technology; technical means; deep loosening; drained soil; energy criterion
УДК: 631.62;631.311.5
Бібліографічний опис: Лук’янчук О. П. Теоретичні передумови удосконалення глибокого розпушення осушуваних мінеральних грунтів за критерієм енергоефективності / О. П. Лук’янчук, А. М. Рокочинський // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 3-13.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 20 Mar 2023 11:50
Last Modified: 20 Mar 2023 11:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25729

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year