ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Downloads

Downloads per month over past year

Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. and Солодкий, В. О. and Дідик, О. Р. (2022) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 24-34.

[img] Text
Ve1003 (1).pdf

Download(234kB)

Abstract

В статті визначено сутність інсорсингу та аутсорсингу, розглянуто та проаналізовано підходи до їх організації та впровадження на підприємстві. Наведено переваги аутсорсингу в контексті масштабування ідей та імплементації інновацій, вказано на значну кількість внутрішніх і зовнішніх причин його використання, а також наголошено на необхідності чіткого формування цілей та плану його реалізації через послідовність виконання певних етапів, як правило компаніями, що мають налагоджені ефективні бізнес-процеси, а також можливості їх контролю навіть за умов передачі на аутсорсинг. Авторами розглянуто інсорсинг як форму економічних відносин, його зв’язок з аутсорсингом. Стверджується, що головним економічним критерієм щодо прийняття рішення щодо інсорсингу може бути справжня вартість, яка буде знижуватися в результаті оптимізації та покращення якості бізнес процесу. Вказано, що саме розвиток інсорсингу демонструє як розширення використання системного підходу, так і зниження ризиків безпеки витоку фінансової та іншої інформації щодо роботи суб’єкта господарювання. В роботі наголошується на тому, що доцільність використання інсорсингу зростає за наявності у підприємства тимчасових надлишкових потужностей або конкурентних переваг, а його здатність ефективно використовувати антикризові інструменти підвищує економічну стійкість та антикризовий потенціал. В статті наведено перелік завдань, що повинні виконуватися підприємством з метою забезпечення реалізації проєкту інсорсингу. Для оцінки доцільності застосування інсорсингу використано методику кількісної оцінки доцільності передачі проєкту на аутсорсинг/інсорсинг. Зазначено, що при прийнятті рішення про інсорсинг чи аутсорсинг, обов’язковим є порівняння поточного рівня ефективності системи при базовій конфігурації та її прогнозного, за результатами реалізації проєкту, стану. Наведено результати розрахунків індексів доцільності аутсорсингу/інсорсингу на підприємстві.

Title in English

PRACTICAL ASPECTS OF SUBSTANTIATION OF DECISIONS ON THE USE OF ANTI-CRISIS TOOLS AT THE ENTERPRISE

English abstract

The article defines the essence of insourcing and outsourcing, considers and analyzes approaches to their organization and implementation at the enterprise. The advantages of outsourcing in the context of scaling ideas and implementing innovations are given, a significant number of internal and external reasons for its use are indicated, and the need for a clear formation of goals and a plan for its implementation through the sequence of certain stages, usually by companies that have established effective business processes, as well as the possibility of their control even in the conditions of outsourcing, is emphasized. The authors consider insourcing as a form of economic relations, its relationship with outsourcing. It is argued that the main economic criterion for making a decision on insourcing can be the true cost, which will be reduced as a result of optimization and improvement of the quality of the business process. It is indicated that it is the development of insourcing that demonstrates both the expansion of the use of a systematic approach and the reduction of security risks of leakage of financial and other information about the work of the entity. The work emphasizes that the expediency of using insourcing increases when an enterprise has temporary excess capacity or competitive advantages, and its ability to effectively use anti-crisis tools increases economic stability and anti-crisis potential. The article provides a list of tasks that should be performed by the enterprise in order to ensure the implementation of the insourcing project. To assess the feasibility of using insourcing, a methodology for quantifying the feasibility of transferring a project to outsourcing/insourcing is used. It is noted that when deciding on insourcing or outsourcing, it is mandatory to compare the current level of system efficiency in the basic configuration and its predicted, based on the results of the project, state. The results of calculations of outsourcing/insourcing feasibility indices at the enterprise are presented.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: інсорсинг; аутсорсинг; антикризові інструменти; ефективність системи; оптимізація; фінансово-економічні інструменти; індекс доцільності аутсорсингу; insourcing; outsourcing; anti-crisis instruments; system efficiency; optimization; financial and economic instruments; outsourcing feasibility index
УДК: 658.5.012
Бібліографічний опис: Практичні аспекти обгрунтування рішень щодо використання антикризових інструментів на підприємстві / Н. Е. Ковшун, В. М. Костриченко, В. О. Солодкий, О. Р. Дідик // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 4(100). - С. 24-34.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 19 Apr 2023 11:02
Last Modified: 19 Apr 2023 11:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25942

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year