ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЗАЦІЇ CИСТЕМИ ЗАХИСТУ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ВІД PIERIS BRASSICAEА L. У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ

Downloads

Downloads per month over past year

Колесник, Т. М. and Солодка, Т. М. and Олійник, О. О. and Прядунець, В. А. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЗАЦІЇ CИСТЕМИ ЗАХИСТУ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ВІД PIERIS BRASSICAEА L. У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 61-75.

[img] Text
Vs220235 (1).pdf

Download(459kB)

Abstract

Важливим питанням, яке сьогодні стоїть перед людством, є охорона та раціональне використання природних ресурсів, запобігання негативним наслідкам інтенсивного втручання в природу та реабілітація порушених екосистем. Насамперед це стосується агропромислового виробництва, в якому вплив антропогенних факторів є необхідною умовою існування і одночасно чинником, який викликає негативні відповідні реакції агросистем на його дію. Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених дослідженню Pieris brassicaeа, недостатньо вивчено особливості сезонної і багаторічної динаміки його популяції і не розроблено методи її прогнозування для умов Північного Лісостепу України. Потребують удосконалення також заходи захисту капусти від шкідника із використанням ентомофагів, застосування нових біологічних систем захисту. Вперше виявлено закономірності динаміки чисельності Pieris brassicaeа в умовах Західного Лісостепу, міграційної здатності Trichogramma evanescens в агроценозах капусти. Встановлено функціональні залежності між поширенням імаго Pieris brassicae та ГТК за період його розвитку, між ступенем пошкодженості капусти білоголової личинками Pieris brassicae та температурою середньодобовою, сумою опадів та ГТК за період розвитку батьківських особин. В роботі визначено ступінь пошкодженості капусти залежно від щільності шкідника. Відмічено функціональну лінійну обернено пропорційну залежність між відсотком зараження яєць Pieris brassicae та віддаллю розселення Trichogramma evanescens. Подальшого розвитку набула оцінка екологічної та економічної ефективності різних систем захисту капусти білоголової від ушкодження Pieris brassicae, на основі чого запропоновано найефективніші біологічні засоби захисту капусти від Pieris brassicaeа для умов Західного Лісостепу України.

Title in English

EFFICIENCY OF THE BIOLOGICAL PROTECTION SYSTEM OF WHITE CABBAGE FROM PIERIS BRASSICAEA L. IN THE WESTERN FOREST STEPPE

English abstract

An important issue facing humanity today is the protection and rational use of natural resources, prevention of the negative consequences of intensive intervention in nature and rehabilitation of damaged ecosystems. This primarily concerns agro-industrial production, where the impact of anthropogenic factors is a necessary condition for existence and, at the same time, a factor that causes negative responses of agro-systems to its action. Despite the large number of publications on Pieris brassicae, the peculiarities of seasonal and long-term dynamics of its population have not been sufficiently studied and methods for its forecasting have not been developed for the conditions of the Northern Forest- Steppe of Ukraine. Measures to protect cabbage from the pest using entomophages and the use of new biological defense systems also need to be improved. For the first time, the regularities of the dynamics of Pieris brassicae population in the Western Forest- Steppe and the migration ability of Trichogramma evanescens in cabbage agrocenoses were revealed. The functional dependencies between the distribution of Pieris brassicae adults and the GTC during its development, between the degree of damage to cabbage by Pieris brassicae larvae and the average daily temperature, the amount of precipitation and the GTC during the development of parental individuals were established. The degree of damage to cabbage was determined depending on the density of the pest. A functional linear inversely proportional relationship between the percentage of Pieris brassicae eggs infection and the distance of Trichogramma evanescens dispersal was observed. The evaluation of ecological and economic efficiency of different systems of protection of white cabbage from damage by Pieris brassicae was further developed, on the basis of which the most effective biological means of protection of cabbage from Pieris brassicae for the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine were proposed

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: біологічний захист; Trichogramma evanescens; Pieris brassicae L.; капуста білоголова; шкідники; комахи; личинки; biological protection; Trichogramma Evanescens; Pieris brassicae L.; white cabbage; pests; insects; larvae
УДК: 631.6:631.452
Бібліографічний опис: Ефективність біологізації системи захисту капусти білоголової від Pieris brassicaeа L. у Західному Лісостепу / Т. М. Колесник, Т. М. Солодка, О. О. Олійник [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 2(102). - С. 61-75.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 07 Sep 2023 06:28
Last Modified: 07 Sep 2023 06:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26859

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year