ВИКОРИСТАННЯ БАРДИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА

Downloads

Downloads per month over past year

Малюта, Ю. С. and Брощак, І. С. and Ориник, Б. І. and Бровко, О. З. and Михальчук, М. А. (2022) ВИКОРИСТАННЯ БАРДИ ЯК ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 165-174.

[img] Text
Vs4202212 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Перед наукою та сільськогосподарським виробництвом України постали завдання, які передбачають здійснення комплексних заходів для забезпечення розширеного відтворення родючості ґрунтів, захисту їх від водної і вітрової ерозії, збільшення продуктивності культур, функціонування сталого землеробства. Паралельно однією з найбільш актуальних проблем, які стоять перед Україною, є утилізація і переробка відходів, оскільки небезпечні речовини потрапляють у атмосферу, просочуються у ґрунт, забруднюючи ґрунтові води. У статті проведено комплексну оцінку перспектив застосування відходів спиртової промисловості для удобрення сільськогосподарських культур. Досліджено агрохімічні особливості зернової спиртової барди як органічного добрива. Отримані дані хімічного складу зернової спиртової барди засвідчили можливість застосування її як органічного добрива за умови контролю кислотності ґрунтів. Крім того, барда має властивості деструктора рослинних решток, що сприяє швидшому їх розкладу. Тому барду вносять на ґрунти, вкриті рослинними рештками, з урахуванням кислотності ґрунтів. Норма внесення барди на легко- та середньосуглинкових ґрунтах – до 100 т/га, на важкосуглинкових та глинистих ґрунтах – до 60 т/га; на темно-сірих опідзолених і чорноземних ґрунтах нейтральної або слаболужної реакції ґрунтового розчину – до 50 т/га; на пасовищах, сіножатях та інших багаторічних угіддях у кореневмісному шарі – до 100–120 т/га. На важкосуглинкових та глинистих ґрунтах вносять менше барди, оскільки без подальшого глибокого рихлення або оранки внесення може призвести до переущільнення ґрунту внаслідок високої польової вологості ґрунту. Як органічне добриво доцільно використовувати барду на високобуферних ґрунтах легкого або середнього механічного складу при додатковому внесенні мінеральних добрив у дозі N60P60K90 на гектар з подальшим заробленням у ґрунт за допомогою глибокого дискового обробітку або оранки. Внесення зернової спиртової барди на кислих ґрунтах не рекомендується. Запропонована нами технологія використання відходів переробки спиртового виробництва дозволить утилізувати відходи спиртової промисловості, що покращить екологію, розширити асортимент органічних добрив, внесення яких буде сприяти підвищенню родючості ґрунту і позитивно вплине на його мікробіологічну активність.

Title in English

USE OF BARDS AS ORGANIC FERTILIZER

English abstract

Before the science and agricultural production of Ukraine faced a number of tasks, which provide for the implementation of complex measures to ensure extended reproduction of soil fertility, protect them from water and wind erosion, increase the productivity of crops, the functioning of sustainable agriculture. In parallel, one of the most urgent problems facing Ukraine is the disposal and recycling of waste as hazardous substances enter the atmosphere, seep into the soil, polluting groundwater. The article provides a comprehensive assessment of the prospects for the use of alcohol industry waste for fertilizing crops. Agrochemical features of grain alcohol bard as organic fertilizer are investigated. The obtained data of the chemical composition of the grain alcohol bard showed the possibility of using it as an organic fertilizer, provided that the acidity of the soils is controlled. In addition, the bard has plant residue destructor properties, which contributes to their faster decomposition. Therefore, the bard is applied to soils covered with vegetable residues taking into account the acidity of the soils. The rate of application of bards on light and medium-clay soils up to 100 t/ha, on heavy-clay and clay soils up to 60 t/ha; on dark gray podzolized and chernozem soils of neutral or weakly ground reaction of soil solution up to 50 t/ha; on pastures, hayfields and other perennial land in the root-containing layer up to 100–120 t/ha. On hard clay and clay soils, less bards are introduced, since without further deep loosening or ploughing, this application can lead to soil re-compaction due to high field soil moisture. As an organic fertilizer, it is advisable to use a bard on high-buffer soils of light or medium mechanical composition with the additional application of mineral fertilizers in a dose of N60P60K90 per hectare, followed by entering the soil using deep disk cultivation or ploughing. Application of grain alcohol bard on acidic soils is not recommended. The proposed technology for the use of alcohol processing waste will allow to dispose of alcohol industry waste, which will improve the environment, expand the range of organic fertilizers, the application of which will contribute to the increase of soil fertility and will positively affect its microbiological activity.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: розвиток; спиртова промисловість; виробництво; відходи; ефективність; development; alcohol industry; manufacturing; waste; efficiency
УДК: 631.45:631.86
Бібліографічний опис: Використання барди як органічного добрива / Ю. С. Малюта, І. А. Брощак, Б. І. Ориник та ін. // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 4(100). - С. 165-174.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 08 Sep 2023 07:43
Last Modified: 08 Sep 2023 07:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/26915

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year