ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН

Downloads

Downloads per month over past year

Голотюк, М. В. and Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Тхорук, Є. І. and Дорощук, В. О. (2022) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 118-127.

[img] Text
Vt9913 (1).pdf

Download(229kB)

Abstract

У статті представлено результати аналізу існуючих на сьогодні форм організації технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, що експлуатується підприємствами агропромислового комплексу. Розглянуто варіанти сучасних методів організації системи технічного обслуговування і ремонту на основі управління технічним станом машин з урахуванням теорії їх старіння. Ці нові погляди на організацію обслуговування машинно-тракторного парку, засновані на конструктивних особливостях сучасної техніки, можуть істотно вплинути на ефективність обслуговування машин за рахунок скорочення часу виконання робіт і скорочення переліку технологічних операцій. Розроблено та запропоновано до впровадження рекомендації щодо формування нової, перспективної, організації технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. Представлено теоретичні основи експлуатаційної надійності ма- шин, які формуються на фактичному матеріалі лабораторних, стендових і виробничих випробувань машин, на результатах багаторічних спостережень за їх експлуатацією в реальних умовах. На осно- ві результатів досліджень встановлено, що на сьогодні в поточному ремонті вузлів машин використовуються дві стратегії: без застосування технічного діагностування і на основі технічного діагностування. Залежно від умов відновлення перша стратегія має два різновиди: профілактична реставрація, при якій здійснюється своєчасне подання заміни комплектуючих після планового розбирання; заміна компонентів у разі потреби після їх виходу з ладу. При другій стратегії профілактичне відновлення проводиться за наявності штатного технічного діагностування, що дозволяє більш повно використовувати ресурс замінених компонентів і збільшувати частоту їх замін, така стратегія доцільна тільки при оптимальних економіч-них показниках, в іншому випадку слід переходити до першої стратегії поточного ремонту.

Title in English

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MACHINE MAINTENANCE

English abstract

The article presents the results of the analysis of currently ex- isting forms of organization of technical maintenance of agricultural machinery operated by enterprises of the agro-industrial complex. It was considered the variants of modern methods of organizing the sys- tem of maintenance and repair based on the management of the tech- nical condition of machines, taking into account the theory of their ag- ing. These new views on the organization of maintenance of the ma- chine-tractor park, based on the design features of modern technolo- gy, can significantly affect the efficiency of machine maintenance by reducing the time of work and reducing the list of technological opera- tions. It has been developed and proposed the recommendations on the formation of a new, perspective organization of technical mainte- nance of agricultural machinery for implementation. It has also pre- sented the theoretical foundations of operational reliability of ma- chines, which are formed on the actual material of laboratory, bench and production tests of machines, on the results of long-term obser- vations of their operation in real conditions. Based on the research re- sults, it was established that two strategies are currently used in the ongoing repair of machine components: without the use of technical diagnostics and on the basis of technical diagnostics. Depending on the restoration conditions, the first strategy has two varieties: preven- tive restoration, in which timely submission of component replace- ment is carried out after the planned disassembly; replacement of components as necessary after their failure. In the case of the second strategy, preventive maintenance is carried out in the presence of regular technical diagnostics, which allows for more complete use of the resource of replaced components and to increase the frequency of their replacements. Such a strategy is appropriate only with optimal economic indicators, otherwise one should proceed to the first strategy of ongoing repair.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: технічне обслуговування; ремонт машин; екс- плуатаційна надійність машин; безвідмовність; ресурс; maintenance; machine repair; machine operational reliability; reliability; resource
УДК: 631.372/629.115
Бібліографічний опис: Підвищення ефективності технічного обслуговування машин / М. В. Голотюк, О. О. Налобіна, О. З. Бундза [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 118-127.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 11 Sep 2023 10:39
Last Modified: 11 Sep 2023 10:39
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/27045

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year