ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН БІОЦЕНОЗІВ РІЧКОВО-ОЗЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Downloads

Downloads per month over past year

Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. and Ковальчук, С. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. (2023) ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН БІОЦЕНОЗІВ РІЧКОВО-ОЗЕРНОЇ МЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 73-84.

[img] Text
Vs320235-2 (1).pdf

Download(422kB)

Abstract

Річкова мережа – динамічна система з впливом значної чисельності чинників природного та антропогенного характеру, що впливають на якість і відтворення аборигенної іхтіофауни. Не зважаючи на значну площу водного дзеркала і густоту річкової мережі, аквакультура природних водойм знаходиться в кризовому стані, як за якістю води так і за масою природного корму, зниження чисельності проміжних екотонів, маточного поголів’я. Разом з тим сьогодні ще функціонують природні локалітети відтворення аборигенних видів риб на р. Горинь (Деражне, Степань, Дубровиця, Висоцьк), на р. Случ (заплава в створі с. Колки із заплавними озерами). Тут відтворюється такі види риб, як лящ, карась, сом, плітка, окунь, судак, підуст, щука. Відмічені популяції коропа, товстолоба, окремі види риб веслоноса, проникаючих із фермерських рибоводних господарств, зокрема в створі нижче смт Деражне, с. Шубків. Визначені в роботі екологічні ризики, що впливають на видове різноманіття аборигенної іхтіофауни, рибопродуктивність та формування сукцесійних змін гідробіонтів. Очевидно, необхідна після припинення військових дій розробка програми «Малі річки та озера» для вирішення ризиків впливу на водне середовище та реабілітації і відтворення видового різноманіття природних водойм (природна аквакультура), як складової системи трофічного ланцюга. Як напрям отримання товарної рибопродукції, можливе поєднання рибництва заплав та ставків (як відокремленої частини мілководь водосховищ), а також спеціалізованих фермерських господарств з годівлі коропових риб, білого амура, судака, ляща. У минулі часи, рибопродуктивність річково-озерної мережі була значно вищою, на той час працювали риболовні бригади, основою рибництва були стави (Дубно, Остріг, Пересопниця, Олика). Однак, при оздоровлені екосистем річок і озер, мінімізуються ризики, відновлюється природна рибопродуктивність.

Title in English

INFLUENCE OF ECOLOGICAL RISKS ON THE FORMATION OF SUCCESSIONAL BIOCENOSES IN THE RIVER-LAKE NETWORK, FISH PRODUCTIVITY AND SPECIES DIVERSITY OF ICHTHIOFAUNA

English abstract

River network is a dynamic system with the influence of a significant number of factors of natural and anthropogenic character affecting the quality and reproduction of aboriginal ichthyofauna. Despite the large area of the water mirror and the density of the river network, the aquaculture of natural water bodies is in crisis both by water quality and by weight of natural feed, reducing the number of intermediate ecotones, breeding stock. However, today there are still natural localities for the reproduction of aboriginal fish species on the river Horyn (Derazhne, Stepan, Dubrovytsia, Vysotsk), on the river Sluch (floodplain in the alignment of village of Kolky with floodplain lakes). Populations of carp, silver carp, individual species of paddlefish penetrating from farm fish farms, in particular in the alignment of below smt. Derazhne, village Shubkiv are marked. The paper identifies environmental risks affecting the species diversity of native aboriginal ichthyofauna, fish productivity and the formation of successional changes in hydro bionts. It is clearly necessary to develop a ″Small Rivers and Lakes″ program to address the risks of impact on the aquatic environment and rehabilitation and reproduction of species diversity of natural water bodies (natural aquaculture) as a component of the trophic chain system. As a direction of obtaining marketable fish products, a combination of fish floodplains and ponds (separation of part of shallow water reservoirs) as well as a combination of specialized farms for feeding carp fish, white cupid, pike perch, even fishing teams worked. The basis of fish farming were ponds (Dubno, Ostrig, Peresopnytsia, Olyka). However, when the ecosystem of rivers is improved, risks are minimized, natural fish productivity will be restored.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: екологічні ризики; сукцесійні зміни гідробіонтів; рибопродуктивність; видове різноманіття; ecological risks; successional changes of hydro bionts; fish productivity; species diversity
УДК: 574.4:504.455
Бібліографічний опис: Вплив ризиків на формування сукцесійних змін біоценозів річково-озерної мережі / Й. В. Гриб, Т. В. Полтавченко, С. В. Ковальчук [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 3(103). - С. 73-84.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 02 Nov 2023 13:56
Last Modified: 07 Nov 2023 11:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/28009

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year