Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The Business Accountability» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-35 Бондарєва, Т. Г. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The Business Accountability» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-35.pdf

Download(742kB) | Preview

Abstract

Звітність підприємства є основним джерелом фінансової інформації під час прийняття економічних рішень та покликана забезпечити загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів. Знання методики формування бухгалтерської звітності потрібні тим, хто вирішив займаються обліковою справою, або здійснювати управлінські функції. Навчальний матеріал дисципліни «Звітність підприємств» викладається у десяти темах, які об’єднані у двох змістових модулях. Тематика першого змістового модуля розкриває місце та функції звітності у системі економічної інформації; зміст, призначення та методику складання всіх компонентів фінансової звітності; порядок виправлення помилок і внесення змін у фінансові звіти та ін. Тематика другого змістового модуля розкриває призначення, склад та загальні принципи формування податкової, статистичної та спеціальної звітностей, а також порядок її подання. Вивчення програми курсу «Звітність підприємств» сприятиме прагненню студентів до отримання і збагачення знань, зацікавленості їх у пізнавальній діяльності, навичок самостійної роботи з інструктивним і законодавчим матеріалом, додатковою літературою, а також формуванню самостійності і творчої активності в момент прийняття рішень. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студента. The enterprise reporting is the main source of the financial information when making the economic decisions and it is designed to provide the general information needs of a wide range of users. The knowledge of the accounting reporting methodology is required for those who decide to do the business accountingor to be a manager. The educational material of the discipline "The Business Accountability" is described in ten topics, which are united in two content modules. The subject of the first content module reveals the place and the functions of reporting in the system of economic information; content, purpose and the methodology of compiling all components of the financial reporting; the procedure for the correction of errors and changes in the financial statements, etc. The subject of the second content module reveals the purpose, the composition and the general principles for the formation of tax, statistical and special reports, as well as the procedure for its presentation. The study of the course "The Business Accountability" will help the students to enrich their knowledge, their interest in cognitive activities, skills of the independent work with instructional and legislative material, additional literature, as well as the formation of autonomy and creative activity at the time of decision-making. In order to consolidate the theoretical knowledge of the study program the discipline provides practical classes and the independent work of the student.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-35, облік, регістри обліку, П(С)БО, проведення, звітність, фінансова звітність, статистична звітність, податкова звітність. accounting, accounting registers, P(C)BO, conducting, reporting, financial reporting, statistical reporting, tax reporting.результати, фінансова звітність, інтегрована система бухгалтерського обліку, якість системи менеджменту, сучасні технології. enterprise, accountant, auditor, professional activity, transactions in the foreign currency, sustainable business activity, accounting and analytical support, financial results, integrated accounting system, quality of management system, regional economy, modern technologies
Шифр: 06-02-35
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 05 Feb 2018 13:52
Last Modified: 05 Feb 2018 13:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8330

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year