Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій

Downloads

Downloads per month over past year

Лецер, Ю. О. and Letser, Iu. O. (2018) Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій. [Автореферати, дисертації] (Unpublished)

[img]
Preview
Text
dis.pdf.zax.pdf

Download(13MB) | Preview

Abstract

Лецер Ю.О. Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки Україні, Рівне, 2018. У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні засади та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств по розробці інформаційних технологій. Поглиблено економічний зміст і сутність поняття «інформаційні технології», які в дисертації запропоновано трактувати як продукцію ІТ-підприємств. Виявлено, що до основних імперативів інформаційних технологій як продукції ІТ-підприємств слід віднести такі: квазіфізичну природу, значну частку інтелектуальної праці у витратах, відсутність фізичного зносу, можливість швидкого тиражування або відтворення конкурентами. Узагальнено підходи до управління ІТ-підприємствами на різних етапах життєвого циклу. Встановлено, що швидкість змін у сфері ІТ підприємництва спричиняє зміщення акценту з удосконалення управління до вдосконалення шляхів отримання прибутку. Узагальнено бізнес-моделі підприємств з розробки інформаційних технологій: консалтинг; розрахунки на замовлення; аутстаффинг; аутсорсинг; розробка програмного забезпечення на замовлення з подальшим супроводом; розробка програмного забезпечення на продаж; розробка та підтримка власного сервісу; розробка власного сервісу для послуг, не пов’язаних з ІТ. Визначено концептуальні засади формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств по розробці інформаційних технологій шляхом поєднання переваг збалансованої системи показників, опису бізнес-моделей, когнітивного моделювання. У дослідженні зроблено акцент на вдосконаленні бізнес-моделі шляхом впровадження нового вдалого рішення при незмінних стратегічних цілях і наявного рівня розвитку ІТ-підприємства. Реалізація запропонованих концептуальних положень щодо формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій вимагає розробки відповідного механізму. В дисертації даний механізм представлено трьома пов’язаними рівнями, які включають стратегічний рівень, рівень бізнес-моделі та рівень управління розвитком. За джерело інформації запропоновано використовувати неповну, неструктуровану інформацію про діяльність підприємства, що за допомогою BI-систем (Business Intelligence) та процедур Data Mining перетворюється на метрики та наповнює всі рівні системи показників. Аналіз стану функціонування ІТ-підприємств України, виконаний в дисертації, засвідчив, що потенціал українських IT-підприємств постійно зростає. Встановлено, що, попри позитивну динаміку, кількість підприємств зменшується. Це свідчить про значні проблеми результативності організаційно-економічних моделей їх функціонування. Наявні підприємства переходять на тіньові підходи, що негативно впливає на подальший розвиток цього виду підприємництва та виражається у переважанні попиту над пропозицією на ринку праці в сфері IT. У дисертації виконано кластерний аналіз подібності ІТ-підприємств найбільш поширеного типу, основою якого становлять показники економіко-організаційного забезпечення. Розподіл ІТ-підприємств за кластерами дозволяє оцінити стан підприємства у порівнянні з іншими підприємствами ІТ сфери та визначити необхідність удосконалення управління. На основі когнітивного моделювання сценаріїв розвитку позначено методику оцінки ефективності управління ІТ-підприємствами з низьким економіко-організаційним забезпеченням, в рамках якої проведено дослідження у вигляді анкети стандартного інтерв’ю. Представлено комплексну економіко-організаційну модель підприємств по розробці інформаційних технологій, яка показує вплив обраної бізнес-моделі на досягнення стратегічних цілей за наявних можливостей. Використання єдиного переліку показників і визначення зв’язку між ними дозволяє комбінувати елементи бізнес-моделей та оцінювати можливість використання нових вдалих рішень в наявних бізнес-моделях. Стратегічний рівень показує стратегічні цілі підприємства та базується на збалансованій системі показників, що описується за допомогою чотирьох блоків показників: фінанси, клієнти, пропозиція та створення вартості. Рівень бізнес-моделі показує спосіб досягнення стратегічних цілей. Будується на принципах опису бізнес-моделі за допомогою шаблону бізнес-моделі А. Остервальдера. Рівень управління розвитком ілюструє внутрішнє середовище підприємства за допомогою когнітивної карти. Представивши комплексну економіко-організаційну модель як систему показників, її можна використовувати не лише для контролю за досягненням стратегічних цілей, але й для оцінки доцільності модифікації чи зміни бізнес-моделі. Економіко-організаційна модель при використанні ІТ-підприємством різних бізнес-моделей відрізняється тільки когнітивною картою бізнес-моделі. На основі аналізу когнітивної карти рівня бізнес-моделі виділено залежності між блоками бізнес-моделі та визначено основні принципи побудови когнітивної карти для бізнес-моделей. За допомогою структурного аналізу наявних бізнес-моделей ІТ-підприємств виявлено подібні елементи та закономірності в зв’язках між ними. Запропоновано ранжувати чинники за рівнем значущості для збереження бізнес-моделі наступним чином: ключові партнери, ключова діяльність, сегменти споживачів та ціннісні пропозиції, канали збуту та взаємини з клієнтами. Встановлено, що механізм побудови бізнес-моделей базується на заміні вершин, які: пов’язані симпліціальними комплексами низької розмірності; входять в один клас еквівалентності та відповідають одному блоку бізнес-моделі; належать до одного класу еквівалентності та відповідають альтернативним шляхам зміни пов’язаного чинника. За допомогою ієрархічної кластеризації бізнес-моделей встановлено найбільш схожі бізнес-моделі, перехід між якими потребує найменших змін в економіко-організаційному забезпеченні ІТ-підприємства. З’ясовано, що аутсорсингова бізнес-модель, яку використовує переважна кількість українських ІТ-підприємств та завдяки якій Україна посідає високі місця в рейтингах світового аутсорсингу, є лише шостою за прибутковістю, проте однією з менш затратних. Обґрунтовано, що найбільш привабливою за рівнем прибутку є бізнес-модель розробки власного сервісу для послуг, не пов’язаних з ІТ. Встановлено, що нерозвиненість українського ринку програмного забезпечення та законодавства з захисту прав на інтелектуальну власність гальмує якісний розвиток українських ІТ-підприємств, поширеною практикою є реєстрація ІТ-підприємств з продуктовими бізнес-моделями за кордоном, що стримує якісний розвиток українських ІТ-підприємств. Встановлено умови переходу від однієї бізнес-моделі до іншої та розроблено принципи побудови нових бізнес-моделей. На основі апробації авторської комплексної економіко-організаційної моделі доведено, що дана модель дозволяє оцінювати управлінські рішення в умовах обмеженості інформації на малих ІТ-підприємствах. Практична цінність запропонованого підходу полягає в можливості формалізації бізнес-моделей інших галузей і оцінки прийнятності вдалих рішень з них для підприємств по розробці інформаційних технологій. Це дозволить скоротити лаг між зміною ситуації на ринку і появою нових вдалих рішень і адаптацією підприємства до нових умов господарювання.

Title in English

Building a complex economic-organizational model of information technologies development enterprises

English abstract

Letser Iu.O. Building a complex economic-organizational model of information technologies development enterprises. – Qualifying research as a manuscript copyright. The thesis for the scientific degree of the Candidate of Economic sciences, specialty 08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by economic activities). – National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2018. The economic content and the essence of the concept of “information technologies”, which should be interpreted in the thesis as the products of IT enterprises, are enhanced in this paper. It was found that the main imperatives of information technology as the products of IT enterprises should include, as follows: quasi-physical nature, a significant proportion of intellectual work in costs, a lack of physical deterioration, a possibility of rapid replication or reproduction by competitors. It is established that product variability during operation, incompleteness of requirements in the course of development and problems related to estimation of labor complexity lead to complication of both planning and cost estimation as well as management of information technology development in general. Almost zero transport costs contribute to both the rapid dissemination of information technology and the reproduction of competitors, resulting in a higher rate of change in the IT industry than in other industries, and practical discoveries ahead of their theoretical justification. All this complicates a creation of long-term competitive advantages for a particular IT enterprise as well as the definition and justification of quantitative metrics. The approaches to managing IT enterprises at different stages of the life cycle are generalized. It is established that the rate of changes in the field of IT business leads to shift in the emphasis from improving management to improvement of the ways of making profit. The business models of IT development enterprises are summarized as: consulting; customized calculations; outstaffing; outsourcing; custom software development with further maintenance; software development for sale; development and support of their own service; developing their own service for non-IT services. The conceptual foundations of forming a complex economic-organizational model of enterprises for the development of information technologies are determined by combining the advantages of the balanced scorecard system, description of business models and cognitive modelling. The study focuses on improving the business model through the introduction of a new successful solution with unchanging strategic goals and the existing level of development of the IT enterprise. An implementation of the proposed conceptual provisions for the formation of a complex economic-organizational model of enterprises for the development of information technology requires development of an appropriate mechanism. In the thesis, this mechanism is represented by three related levels, which include strategic level, level of business model and level of development management. As a source of information, it is suggested to use incomplete, unstructured information about the company's activity, which, using Business Intelligence systems and Data Mining procedures, becomes metrics and fills all levels of the metrics system. An analysis of the state of functioning of IT enterprises in Ukraine, performed in the thesis, has shown that the potential of Ukrainian IT-companies is constantly growing. It is established that, despite positive dynamics, the number of enterprises is decreasing. This indicates significant problems of the effectiveness of organizational and economic models of their functioning. Existing enterprises are shifting to shadow approaches and it adversely affects further development of this type of business. This is evident in the prevailing demand for supply in the IT labor market. A cluster analysis of the similarity of IT enterprises of the most widespread type is made in the thesis based on indicators of economic and organizational support. A distribution of IT enterprises by clusters allows us to assess the state of the enterprise in comparison with the other enterprises of IT sphere and to determine a need for improvement of management. A method for evaluating the effectiveness of management of IT enterprises with low economic and organizational support, where the research was conducted in the form of a questionnaire of a standard interview, was defined on the basis of cognitive modelling of development scenarios. A complex economic-organizational model of enterprises for the development of information technologies, which demonstrates an influence of the selected business model on achievement of strategic goals in accordance with the existing possibilities, is presented. Using a common list of indicators and defining relationships between them allows us to combine elements of business models and evaluate a possibility of using new successful solutions in the existing business models. The strategic level shows the strategic objectives of the enterprise and is based on a balanced system of indicators, which is described using four sets of indicators: finance, customers, offer and value creation. The level of the business model shows the way to achieve strategic goals. It is based on the principles of describing a business model using the Osterwalder business model template. The level of development management illustrates the internal environment of the enterprise using a cognitive map. Having been introduced as a system of indicators, a complex economic-organizational model can be used not only for monitoring of the achievement of strategic goals, but also for assessment of the feasibility of modification or change of business model. When an IT enterprise uses different business models, the economic-organizational model differs only in the cognitive map of the business model. Based on the analysis of the cognitive map of the business model level, the dependencies between the business model blocks are determined and the basic principles of building a cognitive map for business models are determined. Using structural analysis of the existing business models of IT enterprises, similar elements and patterns in the relationships between them are revealed. It is proposed to rank the factors by the level of significance for preserving the business model in the following way: key partners, key activities, customer segments and value propositions, sales channels and customer relationships. It is found that the mechanism of building business models is based on replacement of the top elements, which: are related to simplicial complexes of low dimension; are included into one equivalence class and correspond to the alternative ways of changing the related factor. Using hierarchical clustering of business models, the most similar business models, where the transition between the models requires the least amount of changes in the economic and organizational provision of IT enterprises, are identified. It is found out that the outsourcing business model, which is used by the vast majority of Ukrainian IT enterprises and whereby Ukraine is ranked high in the world outsourcing rankings, is only the sixth in terms of profitability, but one of the least costly. It is substantiated that, according to the level of profitability, the business model of developing its own service for non-IT services is the most attractive. It is established that the underdevelopment of the Ukrainian software market and intellectual property rights legislation impedes the high-quality development of Ukrainian IT enterprises; registration of IT enterprises with product business models as an oversea companies, which holds back the high-quality development of Ukrainian IT enterprises, is a common practice. The conditions for transition from one business model to another one are established and the principles of building new business models are developed. Based on approbation of the author's complex economic-organizational model, it is proved that this model allows evaluating managerial decisions in the conditions of limited information on small IT enterprises. A practical value of the proposed approach is a possibility of formalizing business models of other industries and assessing the appropriateness of successful solutions therefrom for enterprises in the area of development of information technology. This will reduce the lag between the changing situation on the market and the emergence of new successful solutions as well as adaptation of the enterprise to the new conditions of economic management.

Item Type: Автореферати, дисертації
Uncontrolled Keywords: інформаційні технології, бізнес-модель, когнітивна карта, збалансована система показників, когнітивне моделювання, ІТ-підприємства, підприємства з розробки інформаційних технологій, економіко-організаційна модель, information technology, business model, cognitive map, balanced scorecard, cognitive modelling, IT enterprises, enterprises for the information technologies development, economic-organizational model
УДК: 004:338.2:658 (043.3)
Авторський знак: Л 53
Бібліографічний опис: Лецер Ю. О. Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Лецер Юрій Олександрович. - Захист 02.03.18. - Рівне : НУВГП, 2018. - 222 с.
Subjects: Дисертація
Depositing User: С. В. Бойчук
Date Deposited: 26 Mar 2018 11:42
Last Modified: 26 Mar 2018 11:42
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8987

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year