Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. Program of the Discipline «Special course of choice: Financial Reporting by Public Sector Entities» Specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-24 Зінкевич, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання. Program of the Discipline «Special course of choice: Financial Reporting by Public Sector Entities» Specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
RP-06-02-24.pdf

Download(905kB) | Preview

Abstract

Суб'єкти державного сектору – суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та державні цільові фонди. Звітність суб’єктів державного сектору досить різноманітна і глибоко деталізована. Це має своє об'єктивне пояснення, адже на її підставі контролюється виконання бюджетів за видатками, перевіряється доцільність витрачання бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналізується повнота і доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків і т. ін. Цим можна пояснити і те, що бухгалтерська звітність суб’єктів державного сектору суворо регламентована як за змістом, так і за термінами подання. Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного сектору за звітний період. «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» – одна зі спеціальних прикладних дисциплін у підготовці магістрів. Цю дисципліну вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких дисциплін, як «Облік в бюджетних установах», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті», «Спецкурс за вибором» тощо. Вона, у свою чергу, є основою при підготовці магістерської дипломної роботи за даними фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Тому в навчальному плані підготовки магістра зі спеціальності «Облік і оподаткування» передбачається вивчення студентами організаційних та методичних аспектів формування показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Робочою програмою навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» передбачено освоєння студентами методики формування показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Навчальний матеріал викладається у десяти темах, які об’єднані у двох змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває методику формування показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Тематика другого модуля розкриває методику формування показників консолідованої фінансової звітності, звітності за сегментами, звітності в умовах гіперінфляції та виправлення помилок у фінансових звітах суб’єктів державного сектору. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. Public sector entities are accounting entities in the public sector, in particular, budget funds, Treasury and state trust funds. Accountability of public sector actors is diverse and deeply detailed. It has its objective explanation, because it is based on monitoring the implementation of budgets for expenditures, verifies the expediency of spending budget funds in accordance with the estimated predictions, analyzes the completeness and expediency of the use of property, timeliness and completeness of payments, the state of payments, etc. This can be explained by the fact that the accounting of public sector entities is strictly regulated both in terms of content and terms of submission. Financial statements - accounting, which contains information on the financial position, performance and cash flows of the public sector entity during the reporting period. «Special Selection Course: Financial Reporting of Public Sector Entities» is one of the special applied disciplines in the preparation of masters. This discipline is studied by students, having mastered the knowledge of such disciplines as «Accounting in budgetary institutions», «Management information systems in accounting, analysis and audit», «Special course on the choice», etc. In its turn, it is the basis for the master's thesis work according to the financial reporting of public sector entities. Therefore, in the curriculum of the Master's degree in Accounting and Taxation students are expected to study the organizational and methodological aspects of the formation of indicators of financial reporting of public sector entities. The work program of the discipline «Special Course on Choice: Financial Reporting of Public Sector Entities» provides students with the methodology for developing indicators of financial reporting of public sector entities. The teaching material is taught in ten topics, which are united in two content modules. The subject of the first module reveals the methodology of forming the indicators of financial reporting of public sector entities. The subject of the second module reveals the methodology for forming the indicators of consolidated financial statements, segment reporting, reporting under hyperinflation and correction of errors in the financial statements of public sector entities. In order to consolidate theoretical knowledge, the program of study discipline provides for practical classes and independent work of students.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-24, суб’єкти державного вектору, фінансова звітність, користувачі фінансової звітності, принципи підготовки фінансової звітності, якісні характеристики фінансової звітності, subjects of the state vector, financial statements, users of financial statements, principles of preparation of financial statements, qualitative characteristics of financial reporting
Шифр: 06-02-24
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 17 Apr 2018 10:57
Last Modified: 17 Apr 2018 10:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9310

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year