Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting in the branches of the national economy» Specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-42 Зінкевич, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting in the branches of the national economy» Specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
RP-06-02-42.pdf

Download(863kB) | Preview

Abstract

У нових умовах суттєво розширилися повноваження підприємств при відображенні власних господарських операцій. Підприємства самостійно обирають методи оцінки запасів та способи обчислення собівартості; обирають облікову політику, визначають конкретні методики, форми і техніку ведення та організації бухгалтерського обліку. Організаційні форми і методи ведення бухгалтерського обліку повинні сприяти своєчасному наданню інформації щодо виявлення внутрішніх резервів, поліпшення використання активів, економії матеріальних та трудових ресурсів, зниження витрат, а також іншої інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень. При загальній методологічній базі обліку його ведення в окремих галузях народного господарства існує специфіка відносно форм первинних документів, які використовуються, методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Це пов'язано з особливостями продукції, робіт та послуг, які надаються, а також запасів, які використовуються в кожній з галузей. Тому в навчальному плані підготовки бакалавра зі спеціальності «Облік і оподаткування» передбачається вивчення студентами особливостей обліку в окремих галузях і виробництвах. Робочою програмою дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» передбачено освоєння студентами особливостей ведення обліку на промислових підприємствах, у торгівлі, у ресторанному господарстві, у будівництві, на автотранспортних підприємствах, на підприємствах по наданню побутових, рекламних та туристичних послуг, у житлово-комунальному господарстві та у готелях. Навчальний матеріал викладається у десяти темах, які об’єднані у двох змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває особливості обліку на промислових підприємствах, у торгівлі, у ресторанному господарстві, у будівництві, на автотранспортних підприємствах. Тематика другого модуля розкриває особливості обліку побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної діяльності, у житлово-комунальному господарстві, у готелях. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. In the new conditions the powers of enterprises have significantly expanded when their own business transactions were reflected. Enterprises independently choose methods for assessing inventories, calculating the cost price; choose accounting policies, define specific methods, forms and techniques of conducting and organizing accounting. Organizational forms and methods of accounting should facilitate the timely provision of information on identifying internal reserves, improving the use of assets, saving material and labor resources, reducing costs, as well as other information that is necessary to make managerial decisions. In spite of general methodological basis of accounting for its management in certain branches of the national economy there іs a specificity with reflecting operations in primary documents, methods of accounting for costs and calculating the cost of production. This is due to the peculiarities of the products, works and services that are provided, as well as the stocks that are used in each of the industries. Therefore, in the curriculum of the preparation of a bachelor's degree in the specialty "Accounting and taxation" students expect to study the features of accounting in individual branches and industries. The program of the discipline "Accounting in the branches of the national economy" provides for the students studying of the peculiarities of accounting in industrial enterprises, in trade, in the restaurant industry, in construction, in motor transport enterprises, in enterprises for the provision of domestic, advertising and tourism services, housing and communal services farms and hotels. The educational material is taught in ten topics, which are united in two content modules. The subject of the first module reveals the peculiarities of accounting in industrial enterprises, in trade, in restaurant industry, in construction, in motor transport enterprises. The subject of the second module reveals the features of the accounting of domestic services, advertising activities, tourism activities, housing and communal services, hotels. In order to consolidate theoretical knowledge, the program of academic discipline involves the holding of practical classes and independent work of students.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-42, галузь, вид економічної діяльності, облік, промисловість, торгівля, ресторанне господарство, будівництво, автомобільний транспорт, побутові послуги, рекламна діяльність, туристична діяльність, житлово-комунальне господарство, готельний бізнес, branch, type of economic activity, accounting, industry, trade, restaurant industry, construction, road transport, household services, advertising activity, tourism activity, housing and communal services, hotel business
Шифр: 06-02-42
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 17 Apr 2018 10:57
Last Modified: 17 Apr 2018 10:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9311

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year