Робоча програма навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline «History of accounting, analysis and audit» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-39 Зінкевич, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline «History of accounting, analysis and audit» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-02-39.pdf

Download(864kB) | Preview

Abstract

Історичні факти становлення й розвитку базових засад та методів організації практичного рахівництва, облікової науки і формування різноманітних теорій бухгалтерського обліку, вчень про рахункознавство і балансознавство об’єктивно визнаються важливою складовою теоретико-методичного забезпечення сучасних розробок стандартизованих систем обліку і фінансової звітності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» є засвоєння студентами вітчизняної і зарубіжної історії становлення і розвитку предметної сфери знань, формування творчого сприйняття спеціальності як динамічної обліково-аналітичної галузі, яка еволюціонує відповідно до розвитку цивілізації, виховання інтересу і поваги до своєї професії, значимості системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів управління та регулювання економіки окремих підприємств і національного господарства загалом. Робочою програмою дисципліни «Історія обліку, аналізу та аудиту» передбачено освоєння студентами історичних аспектів становлення та розвитку бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту. Навчальний матеріал викладається у восьми темах, які складають один змістовий модуль та передбачають розкриття передумов та етапів становлення господарського обліку, зміст облікових культур у різних державах, їх відмінні особливості. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. Historical facts of the formation and development of basic principles and methods of organization of practical accounting, accounting science and the formation of various theories of accounting, accounting and accounting studies are objectively recognized as an important component of the theoretical and methodological support of modern developments standardized accounting and financial reporting systems. The main tasks of studying the discipline "History of accounting, analysis and audit" is the students' acquisition of the national and foreign history of the formation and development of the subject area of knowledge, the formation of creative perception of the specialty as a dynamic accounting and analytical industry, which evolves in accordance with the development of civilization, education of interest and respect for their profession, significance of the accounting system, analysis and audit in the information and analytical support of the processes of management and regulation of the economy of individual enterprises and the national economy as a whole. The work program of the discipline "History of accounting, analysis and audit" provides students with the historical aspects of the formation and development of accounting, economic analysis and audit. The curriculum is taught in eight topics, which constitute one content module and provide for the disclosure of preconditions and stages of economic accounting, the content of accounting cultures in different countries, their distinctive features. In order to consolidate theoretical knowledge, the program of study discipline provides for practical classes and independent work of students.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-39, бухгалтерський облік, бухгалтерська школа, фінансово-економічний аналіз, аудит, історія розвитку, accounting, accounting school, financial and economic analysis, audit, history of development
Шифр: 06-02-39
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 May 2018 09:57
Last Modified: 31 May 2018 09:57
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9739

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year