Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту». Program of the Discipline "PSYCHOLOGY OF HIGH SCHOOL" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 011 "Education Science" specialization "Pedagogy of Higher School"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-03-88 Ставицький, О. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія вищої школи» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту». Program of the Discipline "PSYCHOLOGY OF HIGH SCHOOL" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 011 "Education Science" specialization "Pedagogy of Higher School". [Робочі програми]

[img] Text
РП 07-03-88.pdf

Download(888kB)

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності 011 «Науки про освіту» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія вищої школи», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. The work syllabus is concluded in accordance with the requirements of the organization of training on the basis of an educational professional program for the preparation of masters in accordance with the curriculum for the specialty 011 "Education Sciences" of full-time education. Interdisciplinary Relationships: The program determines the amount of knowledge that must be mastered by the masters in accordance with the educational and qualification requirements, the content of the educational material of the discipline "Psychology of Higher School", the necessary methodological support, components and technology for assessing the academic achievements of masters. The course "Psychology of Higher School" is an integral part of the disciplines of the psychological and pedagogical cycle of the normative block. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-03-88, психологія, психолог, студент, спілкування, конфлікт, лекція, семінар, лабораторна робота, групи, колектив, практика, викладач, контингент, інноваційні методи, стратегії, інформація, робоча група, психотехнології, psychology, psychologist, student, communication, conflict, lecture, seminar, laboratory work, groups, collective, practice, teacher, contingent, innovative methods, strategies, information, working group, psychotechnology
Шифр: 07-03-88
Тематики: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 30 Лист 2018 11:33
Останні зміни: 30 Лист 2018 11:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12507
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року