ПЕРЕДЄВРОПЕЙСЬКІ АДАПТИВНІ ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (Контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності)

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Андрушків, Б. та Кирич, Н. та Погайдак, О. та Шерстюк, Р. та Andrushkiv, B. та Kyrych, N. та Pohaydak, A. та Sherstiuk, R. (2014) ПЕРЕДЄВРОПЕЙСЬКІ АДАПТИВНІ ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (Контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 437-448.

[img]
Перегляд
Text
Ve6549.pdf

Download(187kB) | Перегляд
Офіційний посилання: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-un...

Анотація

Розглянуто особливості формування механізму реалізації державної інноваційної політики задля ефективного використання людського капіталу, активізації наукової економічної думки в напрямку мотиваційної складової цього процесу. Досліджено основні теоретико-методичні проблеми мотивації до праці незайнятого населення та вплив реалізації політики ресурсозбереження на підвищення питомої ваги витрат на оплату праці в окремих видах економічної діяльності. Визначено чинники, що впливають на розвиток професійного навчання персоналу. Запропоновано напрями удосконалення державних механізмів мотивації людського капіталу у соціальній та економічній політиці.

Title in English

PRE-EUROPEAN ADAPTIVE MEASURES FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE STATE POLICY IN THE FIELD OF HUMAN CAPITAL (In terms of service enterprises and entrepreneurship)

English abstract

Features of the state innovation policy formation mechanism for effective use of human capital and activation of scientific economic thought in the direction of motivational component of this process are viewed. The basic theoretical and methodological problems of motivation of unemployed population and impact of resource policy to increase the share of labor costs in certain sectors of economic activity are investigated. Factors affecting the development of personnel professional trainіng are determined. Directions of improvement of human capital state motivation mechanisms in social and economic policies are proposed.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: державна інноваційна політика, мотивація, оплата праці, людський капітал, мотиваційний механізм, оцінка персоналу, чинники мотивації, система мотивації, соціальна та економічна політика, state innovation policy, motivation, wages, human capital, mechanism of motivation, rating of personnel, factors of motivation, motivation system, social and economic policies
УДК: 330.341.12
Бібліографічний опис: Передєвропейські адаптивні заходи з впровадження державної інноваційної політики у сфері людського капіталу (Контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності) / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, Р. Шерстюк // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 1(65). - С. 437-448.
Тематики: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2014 > Вісник 1
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2014
Користувач, що депонує: С. Й. Гипчинська
Дата внесення: 30 Січ 2015 12:34
Останні зміни: 30 Січ 2015 12:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1521
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року