Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія особистісного розвитку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline «PSYCHOLOGY OF PERSONALITY DEVELOPMENT» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-157 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія особистісного розвитку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the discipline «PSYCHOLOGY OF PERSONALITY DEVELOPMENT» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-157,1.pdf

Download(282kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія особистісного розвитку» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія особистісного розвитку», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Психологія особистісного розвитку» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки, формування структури особистості та особливостей психологічного впливу на особистість з метою корекції її рис для забезпечення її самореалізації. The work curriculum for the discipline "Psychology of personality development" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Psychology of personality development", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Psychology of personality development" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the psyche, peculiarities of psychotherapeutic enthusiasm for specialty

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-157, психологія особистості, особистість, розвиток особистості, індивід, особа, індивідуальність, формування особистості, девіантна особистість, психокорекція девіантної поведінки, personality psychology, personality, personality development, individual, person, individuality, personality formation, deviant personality, psychocorrection deviant personality
Шифр: 07-03-157
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 08:47
Last Modified: 27 Apr 2020 12:05
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17827

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year