АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ

Downloads

Downloads per month over past year

Мороз, О. Т. and Ліхо, О. А. and Moroz, O. T. and Likho, O. A. (2022) АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 74-88.

[img] Text
Vs320227 (1).pdf

Download(240kB)

Abstract

На сьогоднішній день Україна посідає друге місце у світі за запасами бурштину та вирізняється помітно низькою вартістю даного виду дорогоцінного каміння порівняно з іншими країнами. Як наслідок, попит на бурштин, видобутий на території України є надзвичайно високим та провокує збільшення обсягів його незаконного видобування. Метою нашої роботи був теоретичний аналіз причин та юридичної відповідальності за незаконний видобуток бурштину та з’ясування кількості офіційно зафіксованих злочинів проти довкілля за ст. 239 та ст. 240 Кримінального кодексу України. З наукових літературних джерел ми з’ясували, що в структурі екологічних злочинів незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення займає особливе місце. Негативними наслідками злочинів цієї категорії є заподіяння збитку економіці та екології країни в тих регіонах, в яких розміщені поклади корисних копалин і ведеться їх активне видобування. Кількість екологічних злочинів, пов'язаних із порушенням правил охорони або використання надр, постійно збільшується. Негативно впливає на стан боротьби з вказаними злочинами і відсутність відповідної окремої криміналістичної методики, структурним елементом якої є криміналістична характеристика даного виду злочинів. Ми також проаналізували питання, пов’язані з відповідальністю за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами. У цьому аспекті виділяється правове регулювання, організаційне регулювання та економічне регулювання. Проблемою є те, що більшість видів відповідальності мають поблажливі санкції, а тому не зупиняють зловмисників від скоєння повторного діяння. Крім того, більшість нелегальних видобувачів безробітні, вони не мають постійного джерела доходу, тому багато з них штрафи просто не сплачують. Офіційні документи за 2018–2020 рр. наводять дані про значну кількість таких випадків, що свідчить про наявність різних причин цього злочину, які призводять до негативного впливу на довкілля. Зроблено узагальнення про необхідність подальшого вдосконалення нормативних документів, щодо сприяння усунення причин та посилення відповідальності за незаконний видобуток бурштину.

Title in English

ANALYSIS OF CAUSES AND LEGAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL AMBER MINING

English abstract

Today, Ukraine ranks second in the world in terms of amber reserves and is distinguished by a significantly low cost of this type of precious stone compared to other countries. As a result, the demand for amber mined on the territory of Ukraine is extremely high and provokes an increase in the volume of its illegal extraction. The purpose of our work was a theoretical analysis of the causes and legal responsibility for illegal amber mining and to find out the number of officially recorded crimes against the environment under Art. 239 and Art. 240 of the Criminal Code of Ukraine. From scientific literary sources, we found out that in the structure of environmental crimes, illegal extraction of minerals of national significance occupies a special place. The negative consequences of crimes of this category are damage to the economy and ecology of the country in those regions where mineral deposits are located and their active extraction is underway. The number of environmental crimes related to violations of the rules of protection or use of subsoil is constantly increasing. The state of combating these crimes is negatively affected by the lack of a corresponding separate forensic methodology, the structural element of which is the forensic characteristics of this type of crime. We also analyzed the issues related to responsibility for the sale, purchase, storage, transfer, forwarding, transportation, processing of amber, the legality of which is not confirmed by relevant documents. In this aspect, legal regulation, organizational regulation and economic regulation are distinguished. The problem is that most types of liability have lenient sanctions and therefore do not stop offenders from committing a repeat offense. In addition, most of the illegal miners are unemployed, they do not have a permanent source of income, so many of them simply do not pay the fines. Official documents for 2018-2020 provide data on a significant number of such cases, which indicates the presence of various reasons for this crime, which lead to a negative impact on the environment. We concluded on the need for further improvement of regulatory documents, to help eliminate the causes and strengthen responsibility for illegal amber mining.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: корисні копалини; бурштин; незаконний видобуток; відповідальність; minerals; amber; illegal mining; responsibility
УДК: 502/504:341
Бібліографічний опис: Мороз О. Т. Аналіз причин та юридичної відповідальності за незаконний видобуток бурштину / О. Т. Мороз, О. А. Ліхо // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 74-88.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Oct 2022 09:22
Last Modified: 17 Oct 2022 09:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24551

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year