ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СЦЕНАРІЇВ, СТРАТЕГІЧНИХ І ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Downloads

Downloads per month over past year

Клименко, М. О. and Клименко, О. М. and Янковська, А. Ю. (2023) ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СЦЕНАРІЇВ, СТРАТЕГІЧНИХ І ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 214-230.

[img] Text
Vs3202315 (1).pdf

Download(291kB)

Abstract

У статті викладені матеріали SWOT-аналізу Городоцької сільської ради та оцінки станів соціальної, економічної, екологічної сфер громади за кількісними та якісними показниками. Показники слабких сторін і загроз для розвитку сільської ради включали: у соціальній сфері – перевищення смертності над народжуваністю, недостатній рівень розвитку освіти, медицини, культури, спорту та інженерної інфраструктури (1,8 бали); в економічній сфері – недостатню кількість фермерських господарств і підприємств переробки сільськогосподарської продукції, сповільнені темпи росту малого бізнесу, високий рівень безробіття, відтік робочої сили (2,2 бали); в екологічній сфері – незадовільну якість питної води, відсутність централізованого водопостачання та водовідведення, деградацію ґрунтів і зростання ризиків забруднення атмосферного повітря та сільськогосподарської продукції (1,7 балів шкали від 1 до 5). Перераховані природні переваги, загальні переваги, унікальні переваги та можливості розвитку сільської ради, а також здійснений вибір стратегій розвитку громади через створення умов для зростання рівня життя населення, створення конкурентної ефективної економіки та екологічно безпечних поселень сільської ради за рахунок покращення в них екологічної ситуації. Надається інформація вибору сценаріїв розвитку громади, а саме: інерційного, песимістичного, оптимістичного. Наголошується, що вказані сценарії формуються на підставі припущень, що вплив зовнішніх сил і внутрішніх факторів на розвиток сільської ради тривалий час буде залишатися незмінним. Здійснено формулювання стратегічного бачення Городоцької сільської ради як перетворення її на розвинене інноваційно-орієнтоване, промислово-аграрне, економічно- безпечне поселення, яке задовольняє зростаючі матеріальні та духовні потреби населення, забезпечує досягнення високих соціальних стандартів життя громади, сталий економічний розвиток, який забезпечує раціональне екологічно безпечне господарювання та високоефективне і збалансоване використання природних ресурсів, створення сприятливих умов для здоров’я людини та збереження і відтворення навколишнього природного середовища. Наводиться зміст трьох стратегічних цілей, а саме: «Розвиток людського капіталу, високі соціальні стандарти», до складу якої входить три операційні цілі; «Економічний розвиток території», до складу якої входять чотири операційні цілі; «Екологічна безпека території», до складу якої входить дві операційні цілі.

Title in English

SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF RELEVANT CRITERIA, STRATEGIC AND OPERATIONAL GOALS OF HORODOK VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT

English abstract

The article presents the materials of the SWOT-analysis of the Horodok Village Council and the assessment of the social, economic, and environmental spheres of the community by quantitative and qualitative indicators. Indicators of weaknesses and threats to the development of the village council included: in the social sphere is excess of mortality over birth rate, insufficient development of education, medicine, culture, sports and engineering infrastructure (1.8 points); in the economic sphere is insufficient number of farms and agricultural processing enterprises, slow growth of small businesses, high unemployment, small percentage of the workforce (2.2 points); in the environmental sphere is unsatisfactory quality of drinking water, lack of centralized water supply and sewage, soil degradation and increased risks of air and agricultural pollution (1.7 points on a scale of 1 to 5). The natural advantages, general advantages, unique advantages and opportunities for the development of the village council are listed, and the community development strategies are selected by creating conditions for the growth of living standards, creating a competitive efficient economy and environmentally safe settlements of the village council by improving the environmental situation in them. The article provides information on the choice of community development scenarios, namely: inertial, pessimistic, and optimistic. It is emphasized that these scenarios are formed on the basis of assumptions that the impact of external forces and internal factors on the development of the village council will remain unchanged for a long time. The author formulates the strategic vision of Horodok village council as its transformation into a developed innovation-oriented, industrial-agrarian, economically secure settlement that meets the growing material and spiritual needs of the population, ensures the achievement of high social standards of community life, sustainable economic development, which ensures rational environmentally sound management and highly efficient and balanced use of natural resources, creation of favorable conditions for human health and conservation and reproduction of natural resources. The content of three strategic goals is given, namely: ‘Development of human capital, high social standards’, which includes three operational objectives; ‘Economic development of the territory’, which includes four operational objectives; ‘Environmental safety of the territory’, which includes two operational objectives.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: сільська рада; розвиток; стратегія; стратегічне бачення; стратегічні цілі; операційні цілі; village council; development; strategy; strategic vision; strategic goals; operational goals
УДК: 332.146.2(477.8)
Бібліографічний опис: Клименко М. О. Обгрунтування вибору сценарії, стратегічних і операційних цілей розвитку Городоцької сільської ради / М. О. Клименко, О. М. Клименко, А. Ю. Янковська // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 3(103). - С. 214-230.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 03 Nov 2023 11:38
Last Modified: 03 Nov 2023 11:38
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/28020

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year