Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2017"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 99.

І

Іванченко, А. М. and Ivanchenko, A. M. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 134-140.

А

Альшаафі Мохамед Алі, . and Alshaafi Mohamed Ali, . (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 3-10.

Антонюк, О. Р. and Ситнікова, А. О. and Antonіuk, O. R. and Sytnikova, A. O. (2017) РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 102-123.

Б

Бачишина, Л. Д. and Bachyshyna, L. D. (2017) ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 3-10.

Боровик, О. М. and Вовк, В. М. and Самчук, І. М. and Borovyk, O. M. and Vovk, V. M. and Samchuk, I. M. (2017) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПІДХОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 68-78.

В

Валіулліна, З. В. and Valiullina, Z. V. (2017) ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 79-89.

Вовк, В. М. and Макарчук, Н. В. and Vovk, V. M. and Makarchuk, N. V. (2017) АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 3-10.

Воськало, Н. М. and Гарга, В. О. and Voskalo, N. M. and Harha, V. O. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 239-250.

Г

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2017) АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРИВАТБАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 275-282.

Гонтаренко, Н. А. and Микитинець, С. В. and Hontarenko, N. А. and Mykytynets, S. V. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА І ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 11-19.

Григліцка, А. and Gryglicka, A. (2017) РИЗИК І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 153-163.

Гринів, Т. and Занюк, А. and Hryniv, T. and Zanіuk, A. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 251-261.

Грицай, О. І. and Кметь, М. О. and Hrytsaі, О. І. and Kmet, M. О. (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПРО ВИТРАТИ НА МАРКЕТИНГ В СТРУКТУРІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 180-193.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. НУВГП (4). pp. 170-179.

Гупалюк, В. М. and Іванченко, А. М. and Собуцький, В. О. and Hupalіuk, V. M. and Ivanchenko, A. M. and Sobutskyі, V. О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВТРАТ ЕКОНОМІКИ ДОНБАСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 11-17.

Д

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2017) МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 20-27.

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2017) ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 3-8.

Дума, В. Л. and Duma, V. L. (2017) ОЦІНКА ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 11-21.

З

Зайцев, Д. Б. and Zaitsev, D. B. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 155-167.

Зайцев, Д. Б. and Zaitsev, D. B. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 338-350.

Залужний, А. Л. and Zaluzhnyi, A. L. (2017) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОТРЕБ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 28-37.

К

Клімова, А. В. and Бадинський, Л. О. and Klimova, А. V. and Badynskyi, L. O. (2017) ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 38-46.

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 283-299.

Кондрацька, Н. М. and Погоріла, Г. В. and Kondratska, N. M. and Pohorila, H. V. (2017) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПП «РАДІВ-АГРО»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 143-152.

Л

Лебедь, В. О. and Lebed, V. O. (2017) ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ДП «БУРШТИН УКРАЇНИ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 147-154.

Левицька, С. О. and Хомич, О. В. and Levytska, S. О. and Khomych, O. V. (2017) ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 47-62.

Лемішовська, О. С. and Петрушина, А. Б. and Lemishovska, O. S. and Petrushуna, A. B. (2017) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 215-227.

Литвиненко, Н. О. and Блащук, М. Б. and Lytvynenko, N. О. and Blashchuk, M. В. (2017) БАЗОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОБ’ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 202-214.

Ляхович, О. О. and Демчук, В. А. and Liakhovych, O. O. and Demchuk, V. A. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 63-71.

Ляхович, О. О. and Процюк, А. А. and Liakhovych, O. O. and Protsiuk, A. A. (2017) СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 72-78.

Ляхович, О. О. and Рудик, В. І. and Lіahovуch, O. О. and Rudyk, V. І. (2017) ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 32-40.

М

Малков, Д. І. and Malkov, D. I. (2017) РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 79-87.

Малков, Д. І. and Malkov, D. I. (2017) СУЧАСНІ ФАКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 60-67.

Мартієнко, А. І. and Хумарова, Н. І. and Martiіenko, А. І. and Khumarova, N. І. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 262-274.

Мельник, Л. М. and Melnyk, L. М. (2017) ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 22-29.

Меліхова, Т. Л. and Melikhova, T. L. (2017) РОЛЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ВЕЛИКИХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 53-62.

Миськовець, Н. П. and Myskovets, N. P. (2017) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 30-41.

Міклуха, О. Л. and Мосійчук, Н. А. and Miklukha, O. L. and Mosiichuk, N. A. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 88-95.

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 160-168.

Міщук, Г. Ю. and Лебедь, В. О. and Mishchuk, H. Y. and Lebed, V. O. (2017) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ФАКТОРІВ, МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 96-105.

Н

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(77), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(78), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2017) ПРOЦЕCНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНИХ CИCТЕМ УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 41-49.

Нікіфорович, О. Є. and Волощук, В. А. and Nikiforovych, O. Y. and Voloshchuk, V. A. (2017) ЕКСЕРГОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОГО РАЙОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 42-52.

О

Ольшанська, М. В. and Зірник, К. Р. and Olshanska, M. V. and Zirnyk, K. R. (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 124-133.

Осадча, О. О. and Гришкевич, П. М. and Osadcha, O. O. and Hryshkevych, P. M. (2017) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 308-315.

П

Петренко, О. І. and Шматок, Ю. В. and Petrenko, O. I. and Shmatok, Y. V. (2017) СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 63-72.

Пивоварчук, Л. В. and Яковчук, О. В. and Pyvovarchuk, L. V. and Yakovchuk, O. V. (2017) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 73-79.

Подлевський, А. А. and Рудик, В. І. and Podlevskyi, A. А. and Rudyk, V. І. (2017) СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРІВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 164-169.

Подлевський, А. А. and Середа, О. А. and Podlevskyi, A. А. and Sereda, O. А. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 9-22.

Позняковська, Н. М. and Poznіakovska, N. M. (2017) ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 18-27.

Позняковська, Н. М. and Poznіakovska, N. M. (2017) ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 50-59.

Пшитула, К. and Przytuła, K. (2017) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЧИМА КОРИСТУВАЧІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 228-238.

С

Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. (2017) НОВА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 129-137.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2017) ПРІОРИТЕТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 194-201.

Самолюк, Н. М. and Samoliuk, N. M. (2017) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 80-90.

Самолюк, Н. М. and Бондарець, Д. В. and Samoliuk, N. M. and Bondarets, D. V. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 63-71.

Семещук, Т. В. and Semeshchuk, T. V. (2017) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 47-54.

Сич, Д. М. and Sych, D. М. (2017) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 316-328.

Скаковська, С. С. and Заблюк, Ю. В. and Skakovska, S. S. and Zablіuk, Y. V. (2017) ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 72-79.

Скаковська, С. С. and Пасічна, Т. В. and Skakovska, S. S. and Pasichna, T. V. (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 90-101.

Скаковська, С. С. and Прокопчук, О. М. and Skakovska, S. S. and Prokopchuk, O. M. (2017) ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 55-62.

Скаковська, С. С. and Пугайко, У. О. and Skakovska, S. S. and Puhaіko, U. O. (2017) ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 38-46.

Скибінська, З. М. and Ковалик, М. О. and Skybinska, Z. M. and Kovalyk, M. O. (2017) АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 90-101.

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2017) CИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 329-337.

Скрипчук, П. М. and Судук, О. Ю. and Skrypchuk, P. M. and Suduk, O. Y. (2017) АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 80-89.

Солодкий, В. О. and Solodkyі, V. O. (2017) СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ РІВНОВАЖНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 91-99.

Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. and Stakhiv, О. А. and Adamchuk, T. L. (2017) ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 28-37.

Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. and Stakhiv, О. А. and Adamchuk, T. L. (2017) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА ЗА УЗАГАЛЬНЮЮЧИМИ ПОКАЗНИКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 100-111.

Стрільчук, В. М. and Strilchuk, V. M. (2017) СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 300-307.

Судук, О. Ю. and Щербакова, А. С. and Suduk, O. Y. and Shcherbakova, A. S. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 112-121.

Т

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 106-116.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (BIM) В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 23-31.

Ф

Федина, К. М. and Антонюк, Ю. П. and Fedyna, K. M. and Antonіuk, Y. P. (2017) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 122-127.

Флорек, І. and Florek, I. (2017) СПЕЦИФІКА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ КОНТРОЛЮЮЧИМИ СЛУЖБАМИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 141-152.

Х

Хомюк, Н. Л. and Khomiuk, N. L. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗЕРНОВИРОБНИЦТВІ З ВРАХУВАННЯМ ЗМІН КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 138-146.

Ч

Чиж, І. В. and Василенко, Ж. А. and Chyzh, I. V. and Vasylenko, Z. A. (2017) СКЛАДОВІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 102-110.

Ш

Шило, Ж. С. and Shylo, Z. S. (2017) ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 128-136.

Ширко, Б. Ф. and Гончар, В. М. and Shyrko, B. F. and Honchar, V. М. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 137-142.

Ю

Юрчик, Г. М. and Комар, С. О. and Yurchуk, Н. M. and Komar, S. O. (2017) МОНОПОЛІЇ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 117-128.

Я

Якимчук, А. Ю. and Зайцев, Д. Б. and Yakymchuk, A. Y. and Zaitsev, D. B. (2017) ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 153-159.

This list was generated on Thu Apr 25 04:53:27 2024 UTC.