Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2021"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф
Number of items: 57.

Б

Борщевська, І. М. and Ліхо, О. А. and Турчина, К. П. and Буднік, З. М. and Borshchevska, I. M. and Likho, O. A. and Turchуna, K. P. and Budnik, Z. M. (2021) ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 14-27.

Бєдункова, О. О. and Статник, І. І. and Вознюк, Н. М. and Biedunkova, O. O. and Statnyk, I. I. and Voznіuk, N. M. (2021) АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕННЯ БІОГЕНАМИ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 3-13.

Бєдункова, О. О. and Троцюк, В. С. and Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Biedunkova, O. O. and Trotsіuk, V. S. and Moroz, O. T. and Klуmenko, V. О. (2021) ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 18-30.

Бєдункова, О. О. and Ціпан, Ю. Р. and Biedunkova, O. O. and Tsipan, Yu. R. (2021) ҐРУНТОВА МЕЗОФАУНА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ (ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 3-17.

Бєдункова, О. О. and Ціпан, Ю. Р. and Biedunkova, O. O. and Tsipan, Yu. R. (2021) ПЕРВИННІ ДАНІ ПРО ФЕРМЕНТАТИВНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПІСЛЯ ЛІСОВОЇ ПОЖЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 3-13.

Г

Гаврилюк, В. А. and Середюк, Л. Є. and Августинович, М. Б. and Гаврилюк, С. В. and Ковальчук, Н. С. and Нavrуlіuk, V. А. and Serediuk, L. Y. and Avhustunovuch, М. B. and Havrуlіuk, S. V. and Kovalchyk, N. S. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 70-77.

Глюдзик-Шемота, М. Ю. and Hliudzyk-Shemota, M. Yu. (2021) РОЛЬ МІНЛИВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ТЮТЮНУ З КОМПЛЕКСОМ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 25-36.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Voityshyna, D. Y. (2021) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 28-37.

Гриб, Й. В. and Прищепа, А. М. and Троцюк, В. С. and Петрук, А. М. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Pryshchepa, A. М. and Trotsiuk, V. S. and Petruk, A. M. and Voityshyna, D. Y. (2021) ТВЕРДИЙ СТІК І КИСНЕВИЙ РЕЖИМ ПРИДАТКОВОЇ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ РУСЛОВИХ ВОДОСХОВИЩ. ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 13-33.

Гриб, Й. В. and Троцюк, В. С. and Мороз, О. С. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Trotsiuk, V. S. and Moroz, A. S. and Voіtyshynа, D. Y. (2021) ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАСЕЙНІВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 101-112.

Громаченко, К. Ю. and Яковишина, М. С. and Gromachenko, K. Yu. and Yakovyshyna, M. S. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ ПРАКТИКИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 34-46.

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2021) ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЗОКРЕМА ЧОЛОВІЧОГО КЛІМАКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 37-49.

Гурський, А. Й. and Каськів, М. В. and Hurskyi, A. Y. and Kaskiv, M. V. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 47-57.

Д

Демянчик, В. Т. and Демянчик, В. В. and Колесник, Т. М. and Demianchyk, V. T. and Demianchyk, V. V. and Kolesnyk, T. M. (2021) ЭКСПАНСИЯ БЕЛОЗУБКИ БЕЛОБРЮХОЙ CROCIDURA LEUCODON В БЕЛАРУСИ. НУВГП (4(96)). pp. 47-61.

З

Залеський, І. І. and Бровко, Г. І. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Brovko, H. I. and Maiboroda, H. A. (2021) ЯРУЖНА ЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 58-68.

Залеський, І. І. and Сафонов, Р. В. and Zaleskyi, I. I. and Safonov, R. V. (2021) ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ КОЛОДЯЗНОЇ ВОДИ НА РІВНЕНСЬКОМУ ПОЛІССІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 38-46.

Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. and Майборода, Х. А. and Zaleskyi, I. I. and Trotsіuk, V. S. and Maiboroda, Kh. A. (2021) ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКА КОМПЛЕКСНІСТЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 50-60.

Зінчук, М. І. and Бондарчук, С. П. and Бондарчук, Л. Ф. and Мерленко, І. М. and Федонюк, М. А. and Ковальчук, Н. С. and Zinchuk, N. I. and Bondarchuk, S. P. and Bondarchuk, L. F. and Merlenko, I. M. and Fedoniuk, M. А. and Kovalchuk, N. S. (2021) ДИНАМІКА ГУМУСУ ТА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ҐРУНТАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 90-100.

К

Кадірова, Е. М. and Гаджієва, С. Р. and Рустамова, У. Н. and Герасімов, Є. Г. and Оздемір, Н. and Мехтієва, С. Т. and Gadirova, E. M. and Hajiyeva, S. R. and Rustamova, U. N. and Gerasimov, Ie. G. and Ozdemir, N. and Mehdiyeva, S. T. (2021) РІВЕНЬ ОРГАНІЧНИХ ТОКСИЧНИХ СПОЛУК У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 3-12.

Клименко, Л. В. and Klymenko, L. V. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ, МІСІЇ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 98-110.

Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Скиба, В. П. and Мовчан, С. І. and Малюта, С. І. and Klymenko, M. O. and Voznіuk, N. M. and Skyba, V. P. and Movchan, S. I. and Maliuta, S. I. (2021) СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ЗОНИ СТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 43-58.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Варжель, О. В. and Klymenko, M. O. and Pryshchepa, A. M. and Varzhel, O. V. (2021) ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 69-84.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Клименко, О. М. and Варжель, О. В. and Klymenko, M. O. and Pryshchepa, A. М. and Klymenko, O. M. and Varzhel, O. V. (2021) ОЦІНКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 62-79.

Корнійко, Л. М. and Korniiko, L. M. (2021) ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОБЕЗПЕКИ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 61-71.

Л

Ліхо, О. А. and Вознюк, Н. М. and Турчина, К. П. and Борщевська, І. М. and Гакало, О. І. and Likho, O. A. and Vozniuk, N. M. and Turchyna, K. P. and Borshchevska, I. M. and Hakalo, O. I. (2021) ПІДХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК (НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ Р. ТУРІЯ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 85-96.

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. and Likho, O. A. and Hakalo, O. I. (2021) ФОРМУВАННЯ ЗОН ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НІТРАТАМИ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 72-83.

М

Мерленко, І. М. and Бондарчук, С. П. and Федонюк, М. А. and Панькевич, С. Г. and Ковальчук, Н. С. and Merlenko, I. M. and Bondarchuk, S. P. and Fedonіuk, N. A. and Pankevуch, S. Н. and Kovalchuk, N. S. (2021) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПОГОЛІВ’Я ТВАРИН ТА ПТИЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 78-89.

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2021) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗБОРІ УРОЖАЮ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР В САДАХ ІНТЕНСИВНОГО САДІВНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 119-133.

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Бєдунков, Н. В. and Moroz, O. T. and Klymenko, V. O. and Biedunkov, Н. V. (2021) СПЕЦИФІКА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 80-92.

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Шур, Т. М. and Moroz, O. T. and Klymenko, V. O. and Shur, T. М. (2021) АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 84-97.

Мошинський, В. С. and Клименко, Л. В. and Moshynskyi, V. S. and Klymenko, L. V. (2021) ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ НА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ СЕРЕДНІХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 93-111.

Н

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(93), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(93), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(93), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(95), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(95), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 3(95), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(95), 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(94). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(96). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Title – Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 3(95), 2021. [Файли]

Никитюк, П. А. and Никитюк, Ю. А. and Nіkіtуuk, P. A. and Nіkіtуuk, Yu. A. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ ЗА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 112-127.

П

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Стецюк, Л. М. and Антонюк, Р. А. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. and Stetsiuk, L. M. and Antoniuk, R. А. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗІВ ІХТІОФАУНИ МЛИНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 14-24.

С

Сальнікова, А. В. and Salnikova, A. V. (2021) РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ ГОСПОДАРСТВА ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 97-110.

Статник, І. І. and Клименко, Л. В. and Statnyk, I. I. and Klymenko, L. V. (2021) ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МАЛОЇ РІЧКИ ТИННІВСЬКА В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 111-127.

Т

Ткачук, С. О. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. and Tkachuk, S. О. and Oliіnyk, O. O. and Kucherova, A. V. (2021) ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ НОВИХ СОРТІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ВНЕСЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 111-118.

Турчина, К. П. and Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. and Turchyna, K. P. and Borshchevska, I. M. and Budnik, Z. M. (2021) ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР НА ЗЕМЛЯХ ПОРУШЕНИХ ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 59-69.

Ф

Федонюк, В. В. and Мерленко, І. М. and Федонюк, М. А. and Бондарчук, С. П. and Ковальчук, Н. С. and Вознюк, С. Т. and Fedonіuk, V. V. and Merlenko, I. M. and Fedonіuk, N. A. and Bondarchuk, S. P. and Kovalchuk, N. S. and Vozniuk, S. T. (2021) ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО ВПЛИВУ РІЛЬНИЦТВА У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 128-144.

Фурман, В. М. and Солодка, Т. М. and Люсак, А. В. and Furman, V. M. and Solodka, T. M. and Lіusak, A. V. (2021) БІОДІАГНОСТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ РОЗКЛАДУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ПРИ СТРУКТУРНИХ МЕЛІОРАЦІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 128-135.

This list was generated on Thu Jun 1 09:08:36 2023 UTC.